Statut Polskiej Akademii Nauk

Spis treści

 

Uchwała nr 4/2018 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Polskiej Akademii Nauk

Ujednolicony tekst statutu PAN

Uchwała nr 1/2015 Zgromadzenia Ogólnego z dnia 19 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Polskiej Akademii Nauk

Uchwała nr 8/2012 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 września 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Polskiej Akademii Nauk 

Załącznik do Uchwały nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dn. 24 listopada 2010 r.

Uchwała nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dn. 24 listopada 2010 r. w sprawie Statutut Polskiej Akademii Nauk


 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Oficjalnym skrótem nazwy Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej „Akademią", jest „PAN".

 

§ 2

Tłumaczenie nazwy Akademii na język angielski brzmi: „Polish Academy of Sciences", a oficjalnym skrótem nazwy Akademii w języku angielskim jest „PAS".

 

§ 3

Akademia posiada znak graficzny - logo, którego wzór określa uchwała Prezydium Akademii.

 


Rozdział I

ZGROMADZENIE OGÓLNE AKADEMII

 

§ 4

Podstawową formą działania Zgromadzenia Ogólnego Akademii są sesje plenarne, w których uczestniczą wszyscy członkowie krajowi Akademii.

 

§ 5
 1. Sesje Zgromadzenia Ogólnego Akademii zwołuje i przewodniczy im Prezes Akademii. Sesjom Zgromadzenia Ogólnego może także przewodniczyć wyznaczony przez Prezesa Akademii wiceprezes Akademii.
 2. Sesje zwyczajne Zgromadzenia Ogólnego Akademii Prezes Akademii zwołuje nie mniej niż dwa razy w roku kalendarzowym.
 3. Sesje zwyczajne Zgromadzenia Ogólnego Akademii obradują zgodnie z programem uchwalonym przez Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii i zatwierdzonym przez Zgromadzenie Ogólne Akademii.

 

§ 6

Sesje nadzwyczajne Zgromadzenia Ogólnego Akademii Prezes Akademii zwołuje w przypadkach określonych w art. 16 ust. 3 ustawy.

 

§ 7

Prezes Akademii zawiadamia członków krajowych Akademii o terminie sesji nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem sesji oraz przesyła porządek obrad wraz z materiałami.

 

§ 8

Członkowie krajowi Akademii są zobowiązani każdorazowo zawiadamiać na piśmie Prezesa Akademii o niemożności wzięcia udziału w sesji Zgromadzenia Ogólnego Akademii.

 

§ 9

W sesjach Zgromadzenia Ogólnego Akademii biorą udział bez głosu stanowiącego członkowie Akademii Młodych Uczonych.

 

§ 10

W sesjach Zgromadzenia Ogólnego Akademii mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Prezesa Akademii.

 

§ 11

Zgromadzenie Ogólne Akademii może podjąć uchwałę o uznaniu sesji lub jej części za niejawną z uwagi na charakter rozpatrywanych spraw.

 

§ 12

Przewodniczący sesji Zgromadzenia Ogólnego Akademii może udzielić głosu w dyskusji także osobom, o których mowa w § 9 i 10.

 

§ 13

Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Akademii odbywa się po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej i innych komisji Zgromadzenia Ogólnego Akademii, jeżeli wynika to z zakresu działalności komisji.

 

§ 14

Z przebiegu obrad Zgromadzenia Ogólnego Akademii sporządza się protokół, który jest przyjmowany na następnej sesji.

 

§ 15
 1. Zgromadzenie Ogólne Akademii dokonuje wyboru Prezesa Akademii i wiceprezesów Akademii zgodnie z regulaminem, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy.
 2. Wiceprezesów Akademii nie może być mniej niż trzech i więcej niż pięciu.
 3. Liczbę wiceprezesów Akademii na kadencję ustala Zgromadzenie Ogólne Akademii w drodze uchwały stosownie do potrzeb wynikających z przyjętej struktury organizacyjnej korporacji.
 4. Zgromadzenie Ogólne Akademii wybiera przedstawicieli wydziałów do Prezydium Akademii spośród kandydatów wyłonionych na zebraniach plenarnych wydziałów.
 5. Prezes Akademii po prezentacji kandydatów, o których mowa w ust. 4, zarządza przeprowadzenie wyborów.
 6. Wybory, o których mowa w ust. 1 i 4 dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków krajowych Akademii.
§ 16
  1. Zgromadzenie Ogólne Akademii może w drodze uchwały powołać na okres kadencji organów Akademii komisje zajmujące się w szczególności sprawami:
   • 1) strategii rozwoju badań naukowych,
   • 2) organizacji Akademii,
   • 3) edukacji i rozwoju kadry naukowej.
  2. Zgromadzenie Ogólne Akademii może, stosownie do potrzeb, powoływać w drodze uchwały komisje doraźne.

 

  1. Zgromadzenie Ogólne Akademii w uchwałach powołujących komisje, o których mowa w ust. 1 i 2 określa ich skład osobowy oraz zakres ich działania.

 

  1. Komisje na zlecenie Zgromadzenia Ogólnego Akademii lub z inicjatywy Prezesa
   Akademii, Prezydium Akademii lub własnej przygotowują analizy i projekty uchwał Zgromadzenia Ogólnego Akademii.

 

§ 17
 1. Zgromadzenie Ogólne Akademii wybiera, spośród kandydatów wyłonionych przez zebrania plenarne wydziałów, członków Komisji Rewizyjnej w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz pięciu członków.
 2. Zebrania plenarne wydziałów wyłaniają kandydatów do Komisji Rewizyjnej spośród członków krajowych Akademii, którzy nie pełnią funkcji dyrektora jednostki naukowej Akademii i wyrażą pisemnie zgodę na kandydowanie.
 3. Kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej powinni posiadać wiedzę i doświadczenie z zakresu ekonomii, gospodarowania mieniem lub finansów jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych.
 4. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków krajowych Akademii.

Rozdział II

PREZYDIUM AKADEMII

 

§ 18
Prezydium Akademii, działając w składzie określonym w art. 17 ust.1 ustawy, wykonuje zadania wskazane w ustawie, w szczególności wymienione w jej art. 19 oraz określone w statucie.

 

§ 19

Przedstawicielem dyrektorów jednostek naukowych Akademii w składzie Prezydium Akademii jest Przewodniczący Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii.

 

§ 20

 1. Posiedzenia Prezydium Akademii odbywają się co najmniej sześć razy w roku kalendarzowym.
 2. Posiedzenia Prezydium Akademii zwołuje i przewodniczy im Prezes Akademii. Posiedzeniom Prezydium Akademii może także przewodniczyć wyznaczony przez Prezesa Akademii wiceprezes Akademii.
 3. Prezes Akademii zwołuje posiedzenie Prezydium Akademii również na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej liczby jego członków.
§ 21

Prezes Akademii zawiadamia członków Prezydium Akademii o terminie posiedzenia nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

 

§ 22

W posiedzeniach Prezydium Akademii mogą uczestniczyć z głosem doradczym dziekani wymienieni w § 34 ust.1, którzy nie weszli w jego skład jako przedstawiciele wydziałów oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

§ 23
 1. W posiedzeniach Prezydium Akademii mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Prezesa Akademii.
 2. Prezes Akademii może udzielić głosu w dyskusji także osobom zaproszonym na posiedzenie Prezydium Akademii.

§ 24
 1. Głosowanie na posiedzeniach Prezydium Akademii jest jawne z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. W tajnym głosowaniu podejmowane są uchwały dotyczące rekomendowania Zgromadzeniu Ogólnemu Akademii kandydatów na członków Akademii.
 3. Prezydium Akademii może uchwalić tajność innych głosowań z uwagi na charakter rozpatrywanej sprawy.

§ 25

Z posiedzeń Prezydium Akademii sporządza się protokół, który jest przyjmowany na kolejnym posiedzeniu Prezydium Akademii.

 

§ 26

Prezydium Akademii może zasięgać opinii komisji Zgromadzenia Ogólnego Akademii.

 

§ 27
  1. Prezydium Akademii może nadawać osobom i instytucjom zasłużonym dla nauki i Akademii:
   • 1) Medal Polskiej Akademii Nauk im. Mikołaja Kopernika,
   • 2) Medal im. Stefana Banacha.
  2. Prezydium Akademii może w drodze uchwały ustanowić inne niż wskazane w ust. 1 medale oraz inne formy uhonorowania uczonych.
  3. Osoby proponowane do uhonorowania są przedstawiane Prezydium Akademii przez odpowiednie kapituły.
  4. Tryb pracy kapituł oraz tryb wyborów ich członków określają regulaminy nadane przez Prezydium Akademii.

Rozdział III

PREZES AKADEMII

 

§ 28

Prezes Akademii wykonując zadania i obowiązki wymienione w ustawie oraz określone w statucie, strzeże godności Akademii i reprezentuje ją wobec organów władzy publicznej i społeczeństwa.

 

§ 29
 1. Stałym organem doradczym Prezesa Akademii jest Rada Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii.
 2. Tryb powoływania oraz zakres działalności Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii określa regulamin nadany przez Prezesa Akademii.
§ 30

Prezes Akademii może ustanawiać nagrody, medale oraz wyróżnienia za działalność naukową i organizacyjną i przyznawać je osobom i instytucjom zasłużonym dla nauki i Akademii.


 

Rozdział IV

KANCLERZ AKADEMII

 

§ 31

Kanclerz Akademii może tworzyć zespoły doradcze, opiniodawcze i wykonawcze dla opracowania lub realizacji zadań prowadzonych przez Akademię, Kancelarię Akademii oraz zadań powierzonych do wykonania przez Prezesa Akademii i inne organy Akademii.


Rozdział V

WYDZIAŁY

 
§ 32
  1. W Akademii działaj ą następujące wydziały:
   • 1) Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych,
   • 2) Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych,
   • 3) Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi,
   • 4) Wydział IV Nauk Technicznych,
   • 5) Wydział V Nauk Medycznych.

 

 1. Nazwy angielskojęzyczne wydziałów ustali Prezydium Akademii w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii zebrań plenarnych wydziałów.
 2. Wydziały mogą być podzielone na sekcje.
 3. Podziału wydziałów na sekcje dokonuje Zgromadzenie Ogólne Akademii w drodze uchwały podjętej po zasięgnięciu opinii zebrań plenarnych wydziałów.
 4. Do zadań sekcji w szczególności należy opiniowanie kandydatów na członków krajowych i zagranicznych Akademii.
 5. Szczegółowy zakres działania sekcji określa regulamin uchwalony przez zebranie plenarne wydziału.
 6. Zgromadzenie Ogólne Akademii może w drodze zmiany statutu przekształcać lub likwidować istniejące wydziały oraz tworzyć nowe, nie przekraczając ich ustawowej liczby.
 
§ 33
 1. Członek krajowy Akademii, zgodnie ze swoją aktualną specjalnością, składa deklarację o przynależności do sekcji oraz do składu wydziału, który go rekomendował.
 2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, członek Akademii składa bezpośrednio po wyborze.
 3. Członek krajowy Akademii deklarację o przynależności do wydziału i sekcji składa także w przypadku zmian w strukturze korporacyjnej Akademii.
 4. Członek krajowy Akademii może zmienić przynależność do wydziału lub sekcji również po zmianie specjalności naukowej.
 5. Zmiana przynależności do wydziału, o której mowa w ust. 4, może zostać dokonana po zakończeniu kadencji organów Akademii, za zgodą Zgromadzenia Ogólnego Akademii po wcześniejszym zasięgnięciu opinii zebrania plenarnego właściwego wydziału i sekcji.
 6. Odwołania od opinii zebrania plenarnego wydziału i sekcji, o której mowa w ust. 5, rozpatruje Prezes Akademii.

 

§ 34
 1. Pracami bieżącymi wydziału, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji przewodniczącego rady kuratorów, kieruje dziekan.
 2. Dziekana powołuje Prezes Akademii po zasięgnięciu opinii właściwego wydziału i zawiera z nim umowę o pracę.
 3. Regulamin wyłaniania kandydatów na dziekanów uchwala Prezydium Akademii.
 4. Dziekan jest powoływany na okres kadencji organów Akademii. Funkcja dziekana nie może być sprawowana dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
 5. Dziekan składa roczne sprawozdania z bieżącej działalności wydziału i jego członków wiceprezesowi Akademii sprawującemu nadzór nad pracami wydziału.
 6. Do czasu wybrania dziekana lub w przypadku czasowych przeszkód w wykonywaniu funkcji przez dziekana, niezbędne czynności podejmuje wiceprezes Akademii sprawujący nadzór nad działalnością wydziału.

 

§ 35
 1. Wydział, jako korporacja uczonych, uczestniczy w wykonywaniu zadań Akademii w dziedzinach nauki objętych zakresem jego działania przez udział jego członków w pracach oddziałów Akademii, w komitetach naukowych, komitetach narodowych lub w komitetach problemowych oraz w radach naukowych jednostek naukowych.
 2. W wydziale mogą być tworzone pomocnicze komisje lub zespoły doradcze w celu wykonania jego zadań jako korporacji uczonych.
 3. Komisje lub zespoły, o których mowa w ust. 2, wydział powołuje uchwałą podjętą na zebraniu plenarnym, określając cel i zakres ich działania oraz skład i strukturę.
 

 

§ 36
  1. Zebranie plenarne wydziału podejmuje uchwały, w których opiniuje w szczególności:
   • 1) wnioski z okresowych ocen, o których mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy, instytutów naukowych Akademii, których działalność koordynuje wydział,
   • 2) wnioski w sprawie tworzenia, łączenia, dzielenia, reorganizacji lub likwidacji instytutów, których działalność koordynuje wydział lub pomocniczych jednostek naukowych nadzorowanych przez wydział,
   • 3) wnioski Prezesa Akademii w sprawie utworzenia komitetów problemowych, które mają działać przy wydziale,
   • 4) wnioski Prezesa Akademii w sprawie utworzenia centrów Akademii, które mają współpracować z wydziałem.

 

  1. Dziekan zwołuje zebrania plenarne wydziału co najmniej dwa razy w roku.

 

  1. Dziekan zwołuje zebranie plenarne wydziału również na pisemny wniosek przewodniczącego rady kuratorów lub co najmniej 10 procent członków krajowych wydziału, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

  1. Zebraniom plenarnym wydziału przewodniczy dziekan.

 

  1. Wydział na zebraniu plenarnym wyłania kandydata na przedstawiciela wydziału w Prezydium Akademii.

 

  1. Wydział w drodze uchwały zebrania plenarnego wyraża opinię lub zajmuje stanowisko w sprawach innych, niż wymienione w ust. 1, na wniosek organów Akademii lub również z własnej inicjatywy w zakresie jego specjalności naukowej.

 

  1. Zebranie plenarne wydziału może w drodze uchwały ustanawiać i przyznawać nagrody wydziału za wyróżniające się prace naukowe.

 

 1. W sprawach nie cierpiących zwłoki, dziekan może zarządzić głosowanie w drodze korespondencyjnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 
§ 37
 1. Rada kuratorów, na swoim pierwszym zebraniu zwołanym w nowej kadencji organów Akademii, uchwala regulamin, o którym mowa w art. 28 ust. 6 ustawy.
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu rady kuratorów jest podejmowana zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady.
 3. Okres sprawowania funkcji przewodniczącego rady kuratorów i jego zastępców odpowiada kadencji organów Akademii. Funkcje te mogą być sprawowane nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
 4. Funkcja przewodniczącego rady kuratorów lub jego zastępcy nie może być łączona z funkcją dziekana wydziału.
 5. W okresowej ocenie instytutów, o której mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy, nie mogą uczestniczyć członkowie rad kuratorów, którzy są pracownikami lub członkami rady naukowej ocenianej jednostki naukowej

 

§ 38

Nadzór nad działalnością rady kuratorów sprawuje wiceprezes Akademii nadzorujący prace wydziału.

 

§ 39
 1. Rada kuratorów na swoim pierwszym zebraniu w nowej kadencji organów Akademii podejmuje uchwałę w sprawie rekomendowania Prezydium Akademii kandydatów z grona wybitnych uczonych zagranicznych oraz polskich, którzy nie są członkami Akademii, do powołania w skład rady. Osoby te nie są członkami wydziałów.
 2. Rekomendacja jest udzielana po uzyskaniu zgody kandydatów.

 


 

Rozdział VI

ODDZIAŁY AKADEMII

 

§ 40

W Akademii działają następujące oddziały:

 1. Oddział PAN w Gdańsku,
 2. Oddział PAN w Katowicach,
 3. Oddział PAN w Krakowie,
 4. Oddział PAN w Lublinie,
 5. Oddział PAN w Łodzi,
 6. Oddział PAN w Poznaniu,
 7. Oddział PAN we Wrocławiu.

 

§ 41

 1. Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii ocenia potrzebę utworzenia nowego oddziału Akademii.
 2. Przygotowanie materiałów dla Prezydium Akademii Prezes Akademii może powierzyć utworzonemu do tego celu zespołowi doradczemu.
 3. Na podstawie uchwały Prezydium Akademii Prezes Akademii przedstawia na sesji Zgromadzenia Ogólnego Akademii wniosek o powołanie oddziału Akademii.
 4. Prezes Akademii przekazuje ministrowi właściwemu do spraw nauki do zatwierdzenia uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Akademii o powołaniu oddziału Akademii wraz z uzasadnieniem.
 5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio w sprawie likwidacji oddziału Akademii.

 

§ 42

Oddział składa co dwa lata sprawozdania ze swojej działalności Zgromadzeniu Ogólnemu Akademii.

 


 

Rozdział VII

KOMITETY AKADEMII

 

§ 43
 1. Podstawą do utworzenia komitetu naukowego jest odpowiedni stopień rozwoju dyscypliny naukowej lub dyscyplin pokrewnych oraz potrzeba reprezentacji i integracji środowiska naukowego zgodna z zadaniami Akademii.
 2. Wniosek o utworzenie komitetu naukowego przedkłada Prezesowi Akademii dziekan wydziału za pośrednictwem wiceprezesa Akademii nadzorującego prace wydziału. Wniosek zaopiniowany przez Prezydium Akademii Prezes Akademii przedkłada Zgromadzeniu Ogólnemu Akademii.

 

§ 44
Zakres działania i strukturę komitetu określa regulamin komitetu, uchwalony przez zebranie plenarne komitetu. Regulamin ten zatwierdza wiceprezes Akademii nadzorujący prace wydziału, z którym współpracuje komitet naukowy.

 

§ 45

 1. W celu utrzymania i rozwijania współpracy z międzynarodowymi organizacjami naukowymi, Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii powołuje w drodze uchwały na okres swojej kadencji odpowiednie komitety narodowe. Komitet narodowy może działać przy Prezydium Akademii lub przy wydziale Akademii.
 2. Tryb powoływania członków komitetów narodowych i ich przewodniczących określa regulamin uchwalony przez Prezydium Akademii.
 
§ 46

Prezydium Akademii określa zadania komitetu narodowego oraz powołuje jego przewodniczącego.

 
§ 47

Funkcję komitetu narodowego Prezydium Akademii może powierzyć odpowiedniemu komitetowi naukowemu lub problemowemu.

 
§ 48

Komitet narodowy składa Prezesowi Akademii coroczne sprawozdania ze swojej działalności oraz sprawozdanie podsumowujące kadencję.

 

§ 49
 1. Komitet problemowy tworzy się przy Prezydium Akademii lub przy wydziale Akademii w celu wykonywania określonych zadań naukowych mających duże znaczenie poznawcze, społeczne lub gospodarcze w szczególności o charakterze interdyscyplinarnym.
 2. Prezydium Akademii w uchwale o utworzeniu komitetu problemowego określa termin jego działalności.

 

§ 50

Członkowie komitetu problemowego powołanego w celu rozwiązania problemu powinni reprezentować różne dziedziny nauki lub dyscypliny naukowe. Komitet może prowadzić prace z udziałem doraźnie zapraszanych reprezentantów różnych dyscyplin naukowych.

 

§ 51

 1. Komitet problemowy przy Prezydium Akademii przedstawia corocznie Prezesowi Akademii sprawozdanie ze swojej działalności, a co najmniej raz w okresie kadencji przedstawia na posiedzeniu Prezydium Akademii informację o realizacji zadań, dla podjęcia których został powołany.
 2. Komitet problemowy przy wydziale Akademii składa sprawozdanie dziekanowi wydziału, a informację o realizacji zadań przedstawia na zebraniu plenarnym wydziału.

 


Rozdział VIII

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE AKADEMII NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

 

§ 52

Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne Akademii, nieposiadające osobowości prawnej, są wyodrębnione i samodzielne organizacyjnie.

 

§ 53
 1. Jednostką, o której mowa w § 52, kieruje dyrektor działający na rzecz Polskiej Akademii Nauk na podstawie imiennego pełnomocnictwa Prezesa Akademii. Dyrektor w szczególności zarządza powierzonym jednostce mieniem Akademii i dysponuje środkami, o których mowa w § 54.
 2. Prezes Akademii określa w regulaminie tryb wyboru dyrektorów jednostek organizacyjnych Akademii, o których mowa w art. 70 ust. 1 ustawy.
 3. W pomocniczej jednostce naukowej może działać rada naukowa.
 4. Tryb powoływania i zasady działania rady naukowej określa statut pomocniczej jednostki naukowej.
 5. Statut pomocniczej jednostce naukowej nadaje Prezes Akademii po zasięgnięciu opinii Prezydium Akademii lub zebrania plenarnego właściwego wydziału.
 6. Prezes Akademii może upoważnić Kanclerza Akademii do sprawowania bieżącego nadzoru finansowego i majątkowego nad pomocniczymi jednostkami naukowymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Akademii.
 7. Kanclerz Akademii, w granicach upoważnienia, o którym mowa ust. 6, wstrzymuje ze skutkiem natychmiastowym dokonanie czynności sprzecznej z prawem lub ważnym interesem Akademii i przedkłada sprawę do rozstrzygnięcia przez Prezesa Akademii.

 

§ 54

Jednostki, o których mowa w § 52, dysponują środkami finansowymi przydzielonymi im przez Akademię, w tym z dotacji budżetowych, a także uzyskanymi w wyniku prowadzonej przez nie działalności.

 

§ 55
 1. Jednostki, o których mowa w § 52, prowadzą samodzielną gospodarkę finansową na podstawie zatwierdzonego przez Prezesa Akademii planu zadaniowego i skorelowanego z nim planu finansowego, który jest częścią składową planu finansowego Akademii oraz określonych przez Prezesa Akademii na dany rok obrotowy szczegółowych zasad finansowania działalności tych jednostek ze środków dotacji budżetowych przyznawanych Akademii. Do czasu zatwierdzenia planu podstawę gospodarki finansowej stanowi projekt planu.
 2. Obsługa finansowo-księgowa jednostek, o których mowa w § 52, prowadzona jest na zasadach określonych przez Prezesa Akademii.

 


 

Rozdział IX

AKADEMIA MŁODYCH UCZONYCH

 

§ 56

Członkowie Akademii Młodych Uczonych wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne Akademii spośród wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami naukowymi młodych przedstawicieli nauki polskiej.

 

§ 57
  1. Do zadań Akademii Młodych Uczonych należy działanie na rzecz aktywizacji środowiska młodych pracowników nauki, a w szczególności:
   • 1) przedstawianie opinii i programów dotyczących spraw nauki,
   • 2) organizowanie debat, dyskusji, konferencji naukowych mających na celu rozważanie istotnych problemów reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych,
   • 3) upowszechnianie wyników z działalności określonej w pkt 2,
   • 4) przygotowywanie opinii oraz ocen naukowych dotyczących reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych,
   • 5) upowszechnianie standardów etyki wśród młodych naukowców.

 

 1. Akademia Młodych Uczonych realizuje zadania z własnej inicjatywy lub na wniosek organów Akademii.

 

§ 58

Członkiem Akademii Młodych Uczonych może zostać osoba, która:

 1. nie przekroczyła 38 roku życia,
 2. legitymuje się co najmniej stopniem naukowym doktora.

 

§ 59
Kadencja członka Akademii Młodych Uczonych trwa 5 lat, bez możliwości ponownego wyboru.

 

§ 60
  1. Kandydatury na członków Akademii Młodych Uczonych może zgłosić:
   • 1) trzech członków Akademii, lub
   • 2) rada naukowa instytutu naukowego lub instytutu badawczego posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, lub
   • 3) rada wydziału uczelni posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, lub
   • 4) pięć osób, które wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem w środowisku naukowym oraz reprezentują różne ośrodki naukowe.

 

 1. Tryb zgłaszania kandydatów wraz z rekomendacjami, tryb wyboru i wyborów uzupełniających członków Akademii Młodych Uczonych oraz utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka lub rezygnacji z członkostwa w Akademii Młodych Uczonych określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Akademii.

§ 61

 1. Kandydatów na członków Akademii Młodych Uczonych wyłania powołana przez Prezesa Akademii Kapituła do spraw Akademii Młodych Uczonych, zwana dalej „Kapitułą" .
 2. Kadencja Kapituły odpowiada kadencji organów Akademii.
 3. Kapituła składa się z nie więcej niż 11 osób, członków Akademii zgłoszonych przez zebrania plenarne wydziałów. Przewodniczącego Kapituły wskazuje Prezes Akademii.
 4. Szczegółowy tryb działania Kapituły oraz wyłaniania jej członków określa regulamin uchwalony przez Prezydium Akademii.

 

§ 62
 1. Kapituła po zaopiniowaniu kandydatów przez zebrania plenarne wydziałów dokonuje wyboru kandydatów, których listę wraz z rekomendacjami przekazuje Prezesowi Akademii.
 2. Prezes Akademii wnosi na posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Akademii wniosek o dokonanie wyboru członków Akademii Młodych Uczonych.

 

§ 63
 1. Członek Akademii Młodych Uczonych traci status członka w razie skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe.
 2. Członek Akademii Młodych Uczonych może być pozbawiony statusu członka w przypadku naruszenia zasad etyki w nauce. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zgromadzenie Ogólne Akademii większością dwóch trzecich głosów.
 3. Członek Akademii Młodych Uczonych może zrezygnować z członkostwa.

 

§ 64

Organami Akademii Młodych Uczonych są:

 1. Zebranie Ogólne,
 2. Przewodniczący.

 

§ 65

Szczegółowe zasady wyboru organów Akademii Młodych Uczonych oraz zasady ich działania określa regulamin uchwalony przez Zebranie Ogólne Akademii Młodych Uczonych i zatwierdzony przez Prezesa Akademii.

 

§ 66

Przedstawiciele Akademii Młodych Uczonych mogą uczestniczyć w pracach wydziałów, oddziałów, komitetów naukowych, problemowych i narodowych Akademii.

 


Rozdział X

SAMORZĄD DOKTORANTÓW

 

§ 67
 1. Samorząd Doktorantów Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej „Samorządem", jest organizacją doktorantów Akademii.
 2. Samorząd działa na podstawie przepisów ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o Polskiej Akademii Nauk, Statutu Polskiej Akademii Nauk oraz regulaminów przyjętych przez Zgromadzenie Doktorantów Akademii.
 3. Organy Samorządu mogą nawiązywać współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, o tych samych lub podobnych celach.
 4. Samorząd opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków i sympatyków.
 5. Samorząd reprezentuje społeczność doktorantów Akademii w sprawach dotyczących problemów nauki, kultury i ich warunków socjalno-bytowych.

 

§ 68
 1. Podstawowymi celami działalności Samorządu jest:
   • 1) wspieranie i propagowanie działalności naukowej,

   • 2) integracja środowiska doktorantów Akademii,

   • 3) organizowanie wzajemnej pomocy i współpracy koleżeńskiej doktorantów Akademii,

  • 4) działanie na rzecz stałych pozytywnych zmian w sytuacji doktorantów Akademii oraz przestrzegania ich praw.
 2. Samorząd realizuje swoje cele poprzez:
   • 1) wykonywanie swoich uprawnień wynikających z obowiązujących ustaw,

   • 2) występowanie z wnioskami do władz Akademii i dyrekcji instytutu,

   • 3) wyrażanie opinii z własnej inicjatywy i na wniosek organów Akademii i instytutów Akademii,

   • 4) uczestniczenie w obradach i działalności organów kolegialnych, zgodnie z ustawą oraz ze statutem Akademii i statutami instytutów,

  • 5) uczestniczenie w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących doktorantów Akademii, w szczególności:
  1. opiniowanie - na wniosek organów Akademii i instytutów Akademii - projektów decyzji podejmowanych w sprawach doktoranckich,
  2. współpracy z władzami Akademii i instytutów Akademii oraz wydziałami Akademii w działaniach zmierzających do poprawy systemu kształcenia i wsparcia sytuacji materialnej doktorantów.

 

§ 69
  1. Organy samorządu doktorantów są wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów Akademii.
  2. Organami Samorządu są:
   • 1) Zebranie Ogólne Samorządu Doktorantów Akademii, zwane dalej „Zebraniem Ogólnym",
   • 2) Rada Samorządu Doktorantów Akademii, zwana dalej „Radą",
   • 3) Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów, zwany dalej „Przewodniczącym".
  3. Struktury Samorządu mogą być tworzone przy wydziałach Akademii i w instytutach Akademii.

 

  1. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok.

 

  1. Do czasu wyboru nowych organów Samorządu dotychczasowe organy Samorządu nadal pełnią swoje funkcje.

 

  1. Wybory do organów Samorządu zarządza Rada.

 

 1. Pierwsze Zebranie Ogólne zarządza Prezes Akademii.

 

§ 70

Szczegółową strukturę i zasady działania Samorządu określa Regulamin, uchwalony przez Zebranie Ogólne i zatwierdzony przez Prezesa Akademii.

 


 

Rozdział XI

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 71

Kadencja Komisji Rewizyjnej, zwanej dalej „Komisją", trwa 4 lata i odpowiada kadencji organów Akademii.

 

§ 72
 1. Przewodniczący Komisji powołuje zespoły i wyznacza ich przewodniczących.
 2. Przewodniczący Komisji składa Zgromadzeniu Ogólnemu Akademii sprawozdania roczne i podsumowujące kadencję Komisji.

 

§ 73
  1. Komisja kontroluje działalność finansową i gospodarczą Akademii, w szczególności poprzez:
   • 1) opiniowanie projektów programów rozwoju Akademii, projektu budżetu państwa w zakresie przewidzianym dla Akademii w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw nauki, projektów planów finansowych oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych Akademii i
    oceny stopnia realizacji programów rozwoju Akademii,
    
   • 2) przedstawianie rekomendacji dotyczących rocznych sprawozdań finansowych wraz z opinią z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania ze statutowej działalności Akademii przedstawianego przez Prezesa Akademii, planu finansowego Akademii oraz sprawozdania budżetowego z wykonania planu finansowego Akademii, sporządzanego przez Prezesa Akademii,
    
   • 3) opiniowanie projektów umów o utworzeniu centrum Akademii w części dotyczącej sposobu finansowania zadań centrum i jego organów oraz gospodarowania mieniem Akademii,
    
   • 4) opiniowanie projektów umów o połączeniu, podziale, reorganizacji lub likwidacji instytutu w części dotyczącej skutków finansowych i majątkowych dla Akademii.
  2. Komisja kontroluje wykonanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego Akademii i Prezydium Akademii oraz decyzji Prezesa Akademii, w szczególności w zakresie działalności finansowej i gospodarowania mieniem Akademii.

 

  1. Komisja kontroluje gospodarowanie mieniem Akademii zgodnie z zasadami celowości, gospodarności i oszczędności oraz zgodnie z wymaganiami racjonalnej gospodarki i przepisami prawa oraz decyzjami i zaleceniami Prezesa Akademii dla jednostek naukowych i Kancelarii Akademii.

 

 1. Komisja kontroluje działalność Kanclerza Akademii.

 

§ 74
 1. Komisja przeprowadza kontrolę z własnej inicjatywy, na zlecenie Zgromadzenia Ogólnego Akademii lub Prezesa Akademii. Komisja uchwala plan i harmonogram kontroli na rok budżetowy, które przedstawia Prezydium Akademii.
 2. Komisja podejmuje czynności kontrolne na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia udzielanego przez Przewodniczącego Komisji.
 3. Komisja przeprowadzając kontrolę współpracuje z komórką Kancelarii Akademii właściwą do spraw kontroli wewnętrznej.
 4. Członkowie Komisji podlegają w toku wykonywania czynności kontrolnych przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy w zakresie obowiązującym w jednostce kontrolowanej oraz przepisom o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych.
 5. Z przebiegu kontroli Komisja sporządza protokół łącznie z zaleceniami, który podpisują wszyscy jej członkowie. W braku jednomyślności Komisji sporządza się protokół rozbieżności. Protokoły Komisja przekazuje Prezesowi Akademii, który przedkłada je pod obrady Prezydium Akademii.
 6. Komisja uchwala regulamin, określający zasady i tryb działania Komisji.

 


 
Rozdział XII

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

 

§ 75

Członkowie krajowi Akademii złożą deklaracje o przynależności do wydziału Akademii, zgodnie ze swoją aktualną specjalnością naukową, w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie statutu.

 

§ 76
 1. Pierwsze zebrania plenarne wydziałów Akademii zostaną zwołane nie później niż do 28 lutego 2011 r.
 2. Pierwsze zebranie plenarne wydziału Akademii zwołuje i przewodniczy mu Prezes Akademii lub wyznaczony przez Prezesa Akademii wiceprezes Akademii.

 

§ 77

Pierwsi dziekani wydziałów Akademii zostaną powołani nie później niż do 31 marca 2011 r.

 

§ 78

Pierwsze wybory członków Akademii Młodych Uczonych odbędą się nie później niż do 31 grudnia 2011 r.

 

 
Uchwała Nr 8/2010
Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk
z dnia 24 listopada 2010r.
 
w sprawie Statutu Polskiej Akademii Nauk

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619) Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwala, co następuje:

 

§1

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwala Statut Polskiej Akademii Nauk, uwzględniający uwagi Rządowego Centrum Legislacji, który stanowi załącznik do uchwały.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów, z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem § 15 ust. 3 statutu, który wejdzie w życie z dniem zatwierdzenia statutu Polskiej Akademii Nauk przez Prezesa Rady Ministrów.

 

Uchwała Nr 8/2010.pdf

Statut PAN