Statut Polskiej Akademii Nauk

Spis treści

Rozdział X

SAMORZĄD DOKTORANTÓW

 

§ 67
 1. Samorząd Doktorantów Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej „Samorządem", jest organizacją doktorantów Akademii.
 2. Samorząd działa na podstawie przepisów ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o Polskiej Akademii Nauk, Statutu Polskiej Akademii Nauk oraz regulaminów przyjętych przez Zgromadzenie Doktorantów Akademii.
 3. Organy Samorządu mogą nawiązywać współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, o tych samych lub podobnych celach.
 4. Samorząd opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków i sympatyków.
 5. Samorząd reprezentuje społeczność doktorantów Akademii w sprawach dotyczących problemów nauki, kultury i ich warunków socjalno-bytowych.

 

§ 68
 1. Podstawowymi celami działalności Samorządu jest:
   • 1) wspieranie i propagowanie działalności naukowej,

   • 2) integracja środowiska doktorantów Akademii,

   • 3) organizowanie wzajemnej pomocy i współpracy koleżeńskiej doktorantów Akademii,

  • 4) działanie na rzecz stałych pozytywnych zmian w sytuacji doktorantów Akademii oraz przestrzegania ich praw.
 2. Samorząd realizuje swoje cele poprzez:
   • 1) wykonywanie swoich uprawnień wynikających z obowiązujących ustaw,

   • 2) występowanie z wnioskami do władz Akademii i dyrekcji instytutu,

   • 3) wyrażanie opinii z własnej inicjatywy i na wniosek organów Akademii i instytutów Akademii,

   • 4) uczestniczenie w obradach i działalności organów kolegialnych, zgodnie z ustawą oraz ze statutem Akademii i statutami instytutów,

  • 5) uczestniczenie w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących doktorantów Akademii, w szczególności:
  1. opiniowanie - na wniosek organów Akademii i instytutów Akademii - projektów decyzji podejmowanych w sprawach doktoranckich,
  2. współpracy z władzami Akademii i instytutów Akademii oraz wydziałami Akademii w działaniach zmierzających do poprawy systemu kształcenia i wsparcia sytuacji materialnej doktorantów.

 

§ 69
  1. Organy samorządu doktorantów są wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów Akademii.
  2. Organami Samorządu są:
   • 1) Zebranie Ogólne Samorządu Doktorantów Akademii, zwane dalej „Zebraniem Ogólnym",
   • 2) Rada Samorządu Doktorantów Akademii, zwana dalej „Radą",
   • 3) Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów, zwany dalej „Przewodniczącym".
  3. Struktury Samorządu mogą być tworzone przy wydziałach Akademii i w instytutach Akademii.

 

  1. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok.

 

  1. Do czasu wyboru nowych organów Samorządu dotychczasowe organy Samorządu nadal pełnią swoje funkcje.

 

  1. Wybory do organów Samorządu zarządza Rada.

 

 1. Pierwsze Zebranie Ogólne zarządza Prezes Akademii.

 

§ 70

Szczegółową strukturę i zasady działania Samorządu określa Regulamin, uchwalony przez Zebranie Ogólne i zatwierdzony przez Prezesa Akademii.