Statut Polskiej Akademii Nauk

Spis treści

 

Rozdział XI

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 71

Kadencja Komisji Rewizyjnej, zwanej dalej „Komisją", trwa 4 lata i odpowiada kadencji organów Akademii.

 

§ 72
 1. Przewodniczący Komisji powołuje zespoły i wyznacza ich przewodniczących.
 2. Przewodniczący Komisji składa Zgromadzeniu Ogólnemu Akademii sprawozdania roczne i podsumowujące kadencję Komisji.

 

§ 73
  1. Komisja kontroluje działalność finansową i gospodarczą Akademii, w szczególności poprzez:
   • 1) opiniowanie projektów programów rozwoju Akademii, projektu budżetu państwa w zakresie przewidzianym dla Akademii w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw nauki, projektów planów finansowych oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych Akademii i
    oceny stopnia realizacji programów rozwoju Akademii,
    
   • 2) przedstawianie rekomendacji dotyczących rocznych sprawozdań finansowych wraz z opinią z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania ze statutowej działalności Akademii przedstawianego przez Prezesa Akademii, planu finansowego Akademii oraz sprawozdania budżetowego z wykonania planu finansowego Akademii, sporządzanego przez Prezesa Akademii,
    
   • 3) opiniowanie projektów umów o utworzeniu centrum Akademii w części dotyczącej sposobu finansowania zadań centrum i jego organów oraz gospodarowania mieniem Akademii,
    
   • 4) opiniowanie projektów umów o połączeniu, podziale, reorganizacji lub likwidacji instytutu w części dotyczącej skutków finansowych i majątkowych dla Akademii.
  2. Komisja kontroluje wykonanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego Akademii i Prezydium Akademii oraz decyzji Prezesa Akademii, w szczególności w zakresie działalności finansowej i gospodarowania mieniem Akademii.

 

  1. Komisja kontroluje gospodarowanie mieniem Akademii zgodnie z zasadami celowości, gospodarności i oszczędności oraz zgodnie z wymaganiami racjonalnej gospodarki i przepisami prawa oraz decyzjami i zaleceniami Prezesa Akademii dla jednostek naukowych i Kancelarii Akademii.

 

 1. Komisja kontroluje działalność Kanclerza Akademii.

 

§ 74
 1. Komisja przeprowadza kontrolę z własnej inicjatywy, na zlecenie Zgromadzenia Ogólnego Akademii lub Prezesa Akademii. Komisja uchwala plan i harmonogram kontroli na rok budżetowy, które przedstawia Prezydium Akademii.
 2. Komisja podejmuje czynności kontrolne na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia udzielanego przez Przewodniczącego Komisji.
 3. Komisja przeprowadzając kontrolę współpracuje z komórką Kancelarii Akademii właściwą do spraw kontroli wewnętrznej.
 4. Członkowie Komisji podlegają w toku wykonywania czynności kontrolnych przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy w zakresie obowiązującym w jednostce kontrolowanej oraz przepisom o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych.
 5. Z przebiegu kontroli Komisja sporządza protokół łącznie z zaleceniami, który podpisują wszyscy jej członkowie. W braku jednomyślności Komisji sporządza się protokół rozbieżności. Protokoły Komisja przekazuje Prezesowi Akademii, który przedkłada je pod obrady Prezydium Akademii.
 6. Komisja uchwala regulamin, określający zasady i tryb działania Komisji.