Statut Polskiej Akademii Nauk

Spis treści

 
Uchwała Nr 8/2010
Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk
z dnia 24 listopada 2010r.
 
w sprawie Statutu Polskiej Akademii Nauk

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619) Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwala, co następuje:

 

§1

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwala Statut Polskiej Akademii Nauk, uwzględniający uwagi Rządowego Centrum Legislacji, który stanowi załącznik do uchwały.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów, z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem § 15 ust. 3 statutu, który wejdzie w życie z dniem zatwierdzenia statutu Polskiej Akademii Nauk przez Prezesa Rady Ministrów.

 

Uchwała Nr 8/2010.pdf

Statut PAN