UWAGA! Strona archiwalna. Od 21 grudnia 2020 r. nowe treści publikujemy w serwisie bip.pan.pl

Statut Polskiej Akademii Nauk

Spis treści

Rozdział I

ZGROMADZENIE OGÓLNE AKADEMII

 

§ 4

Podstawową formą działania Zgromadzenia Ogólnego Akademii są sesje plenarne, w których uczestniczą wszyscy członkowie krajowi Akademii.

 

§ 5
 1. Sesje Zgromadzenia Ogólnego Akademii zwołuje i przewodniczy im Prezes Akademii. Sesjom Zgromadzenia Ogólnego może także przewodniczyć wyznaczony przez Prezesa Akademii wiceprezes Akademii.
 2. Sesje zwyczajne Zgromadzenia Ogólnego Akademii Prezes Akademii zwołuje nie mniej niż dwa razy w roku kalendarzowym.
 3. Sesje zwyczajne Zgromadzenia Ogólnego Akademii obradują zgodnie z programem uchwalonym przez Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii i zatwierdzonym przez Zgromadzenie Ogólne Akademii.

 

§ 6

Sesje nadzwyczajne Zgromadzenia Ogólnego Akademii Prezes Akademii zwołuje w przypadkach określonych w art. 16 ust. 3 ustawy.

 

§ 7

Prezes Akademii zawiadamia członków krajowych Akademii o terminie sesji nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem sesji oraz przesyła porządek obrad wraz z materiałami.

 

§ 8

Członkowie krajowi Akademii są zobowiązani każdorazowo zawiadamiać na piśmie Prezesa Akademii o niemożności wzięcia udziału w sesji Zgromadzenia Ogólnego Akademii.

 

§ 9

W sesjach Zgromadzenia Ogólnego Akademii biorą udział bez głosu stanowiącego członkowie Akademii Młodych Uczonych.

 

§ 10

W sesjach Zgromadzenia Ogólnego Akademii mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Prezesa Akademii.

 

§ 11

Zgromadzenie Ogólne Akademii może podjąć uchwałę o uznaniu sesji lub jej części za niejawną z uwagi na charakter rozpatrywanych spraw.

 

§ 12

Przewodniczący sesji Zgromadzenia Ogólnego Akademii może udzielić głosu w dyskusji także osobom, o których mowa w § 9 i 10.

 

§ 13

Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Akademii odbywa się po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej i innych komisji Zgromadzenia Ogólnego Akademii, jeżeli wynika to z zakresu działalności komisji.

 

§ 14

Z przebiegu obrad Zgromadzenia Ogólnego Akademii sporządza się protokół, który jest przyjmowany na następnej sesji.

 

§ 15
 1. Zgromadzenie Ogólne Akademii dokonuje wyboru Prezesa Akademii i wiceprezesów Akademii zgodnie z regulaminem, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy.
 2. Wiceprezesów Akademii nie może być mniej niż trzech i więcej niż pięciu.
 3. Liczbę wiceprezesów Akademii na kadencję ustala Zgromadzenie Ogólne Akademii w drodze uchwały stosownie do potrzeb wynikających z przyjętej struktury organizacyjnej korporacji.
 4. Zgromadzenie Ogólne Akademii wybiera przedstawicieli wydziałów do Prezydium Akademii spośród kandydatów wyłonionych na zebraniach plenarnych wydziałów.
 5. Prezes Akademii po prezentacji kandydatów, o których mowa w ust. 4, zarządza przeprowadzenie wyborów.
 6. Wybory, o których mowa w ust. 1 i 4 dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków krajowych Akademii.
§ 16
  1. Zgromadzenie Ogólne Akademii może w drodze uchwały powołać na okres kadencji organów Akademii komisje zajmujące się w szczególności sprawami:
   • 1) strategii rozwoju badań naukowych,
   • 2) organizacji Akademii,
   • 3) edukacji i rozwoju kadry naukowej.
  2. Zgromadzenie Ogólne Akademii może, stosownie do potrzeb, powoływać w drodze uchwały komisje doraźne.

 

  1. Zgromadzenie Ogólne Akademii w uchwałach powołujących komisje, o których mowa w ust. 1 i 2 określa ich skład osobowy oraz zakres ich działania.

 

  1. Komisje na zlecenie Zgromadzenia Ogólnego Akademii lub z inicjatywy Prezesa
   Akademii, Prezydium Akademii lub własnej przygotowują analizy i projekty uchwał Zgromadzenia Ogólnego Akademii.

 

§ 17
 1. Zgromadzenie Ogólne Akademii wybiera, spośród kandydatów wyłonionych przez zebrania plenarne wydziałów, członków Komisji Rewizyjnej w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz pięciu członków.
 2. Zebrania plenarne wydziałów wyłaniają kandydatów do Komisji Rewizyjnej spośród członków krajowych Akademii, którzy nie pełnią funkcji dyrektora jednostki naukowej Akademii i wyrażą pisemnie zgodę na kandydowanie.
 3. Kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej powinni posiadać wiedzę i doświadczenie z zakresu ekonomii, gospodarowania mieniem lub finansów jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych.
 4. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków krajowych Akademii.