Statut Polskiej Akademii Nauk

Spis treści

Rozdział II

PREZYDIUM AKADEMII

 

§ 18
Prezydium Akademii, działając w składzie określonym w art. 17 ust.1 ustawy, wykonuje zadania wskazane w ustawie, w szczególności wymienione w jej art. 19 oraz określone w statucie.

 

§ 19

Przedstawicielem dyrektorów jednostek naukowych Akademii w składzie Prezydium Akademii jest Przewodniczący Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii.

 

§ 20

 1. Posiedzenia Prezydium Akademii odbywają się co najmniej sześć razy w roku kalendarzowym.
 2. Posiedzenia Prezydium Akademii zwołuje i przewodniczy im Prezes Akademii. Posiedzeniom Prezydium Akademii może także przewodniczyć wyznaczony przez Prezesa Akademii wiceprezes Akademii.
 3. Prezes Akademii zwołuje posiedzenie Prezydium Akademii również na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej liczby jego członków.
§ 21

Prezes Akademii zawiadamia członków Prezydium Akademii o terminie posiedzenia nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

 

§ 22

W posiedzeniach Prezydium Akademii mogą uczestniczyć z głosem doradczym dziekani wymienieni w § 34 ust.1, którzy nie weszli w jego skład jako przedstawiciele wydziałów oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

§ 23
 1. W posiedzeniach Prezydium Akademii mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Prezesa Akademii.
 2. Prezes Akademii może udzielić głosu w dyskusji także osobom zaproszonym na posiedzenie Prezydium Akademii.

§ 24
 1. Głosowanie na posiedzeniach Prezydium Akademii jest jawne z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. W tajnym głosowaniu podejmowane są uchwały dotyczące rekomendowania Zgromadzeniu Ogólnemu Akademii kandydatów na członków Akademii.
 3. Prezydium Akademii może uchwalić tajność innych głosowań z uwagi na charakter rozpatrywanej sprawy.

§ 25

Z posiedzeń Prezydium Akademii sporządza się protokół, który jest przyjmowany na kolejnym posiedzeniu Prezydium Akademii.

 

§ 26

Prezydium Akademii może zasięgać opinii komisji Zgromadzenia Ogólnego Akademii.

 

§ 27
  1. Prezydium Akademii może nadawać osobom i instytucjom zasłużonym dla nauki i Akademii:
   • 1) Medal Polskiej Akademii Nauk im. Mikołaja Kopernika,
   • 2) Medal im. Stefana Banacha.
  2. Prezydium Akademii może w drodze uchwały ustanowić inne niż wskazane w ust. 1 medale oraz inne formy uhonorowania uczonych.
  3. Osoby proponowane do uhonorowania są przedstawiane Prezydium Akademii przez odpowiednie kapituły.
  4. Tryb pracy kapituł oraz tryb wyborów ich członków określają regulaminy nadane przez Prezydium Akademii.