Statut Polskiej Akademii Nauk

Spis treści

 

Rozdział IV

KANCLERZ AKADEMII

 

§ 31

Kanclerz Akademii może tworzyć zespoły doradcze, opiniodawcze i wykonawcze dla opracowania lub realizacji zadań prowadzonych przez Akademię, Kancelarię Akademii oraz zadań powierzonych do wykonania przez Prezesa Akademii i inne organy Akademii.