Statut Polskiej Akademii Nauk

Spis treści

Rozdział V

WYDZIAŁY

 
§ 32
  1. W Akademii działaj ą następujące wydziały:
   • 1) Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych,
   • 2) Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych,
   • 3) Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi,
   • 4) Wydział IV Nauk Technicznych,
   • 5) Wydział V Nauk Medycznych.

 

 1. Nazwy angielskojęzyczne wydziałów ustali Prezydium Akademii w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii zebrań plenarnych wydziałów.
 2. Wydziały mogą być podzielone na sekcje.
 3. Podziału wydziałów na sekcje dokonuje Zgromadzenie Ogólne Akademii w drodze uchwały podjętej po zasięgnięciu opinii zebrań plenarnych wydziałów.
 4. Do zadań sekcji w szczególności należy opiniowanie kandydatów na członków krajowych i zagranicznych Akademii.
 5. Szczegółowy zakres działania sekcji określa regulamin uchwalony przez zebranie plenarne wydziału.
 6. Zgromadzenie Ogólne Akademii może w drodze zmiany statutu przekształcać lub likwidować istniejące wydziały oraz tworzyć nowe, nie przekraczając ich ustawowej liczby.
 
§ 33
 1. Członek krajowy Akademii, zgodnie ze swoją aktualną specjalnością, składa deklarację o przynależności do sekcji oraz do składu wydziału, który go rekomendował.
 2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, członek Akademii składa bezpośrednio po wyborze.
 3. Członek krajowy Akademii deklarację o przynależności do wydziału i sekcji składa także w przypadku zmian w strukturze korporacyjnej Akademii.
 4. Członek krajowy Akademii może zmienić przynależność do wydziału lub sekcji również po zmianie specjalności naukowej.
 5. Zmiana przynależności do wydziału, o której mowa w ust. 4, może zostać dokonana po zakończeniu kadencji organów Akademii, za zgodą Zgromadzenia Ogólnego Akademii po wcześniejszym zasięgnięciu opinii zebrania plenarnego właściwego wydziału i sekcji.
 6. Odwołania od opinii zebrania plenarnego wydziału i sekcji, o której mowa w ust. 5, rozpatruje Prezes Akademii.

 

§ 34
 1. Pracami bieżącymi wydziału, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji przewodniczącego rady kuratorów, kieruje dziekan.
 2. Dziekana powołuje Prezes Akademii po zasięgnięciu opinii właściwego wydziału i zawiera z nim umowę o pracę.
 3. Regulamin wyłaniania kandydatów na dziekanów uchwala Prezydium Akademii.
 4. Dziekan jest powoływany na okres kadencji organów Akademii. Funkcja dziekana nie może być sprawowana dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
 5. Dziekan składa roczne sprawozdania z bieżącej działalności wydziału i jego członków wiceprezesowi Akademii sprawującemu nadzór nad pracami wydziału.
 6. Do czasu wybrania dziekana lub w przypadku czasowych przeszkód w wykonywaniu funkcji przez dziekana, niezbędne czynności podejmuje wiceprezes Akademii sprawujący nadzór nad działalnością wydziału.

 

§ 35
 1. Wydział, jako korporacja uczonych, uczestniczy w wykonywaniu zadań Akademii w dziedzinach nauki objętych zakresem jego działania przez udział jego członków w pracach oddziałów Akademii, w komitetach naukowych, komitetach narodowych lub w komitetach problemowych oraz w radach naukowych jednostek naukowych.
 2. W wydziale mogą być tworzone pomocnicze komisje lub zespoły doradcze w celu wykonania jego zadań jako korporacji uczonych.
 3. Komisje lub zespoły, o których mowa w ust. 2, wydział powołuje uchwałą podjętą na zebraniu plenarnym, określając cel i zakres ich działania oraz skład i strukturę.
 

 

§ 36
  1. Zebranie plenarne wydziału podejmuje uchwały, w których opiniuje w szczególności:
   • 1) wnioski z okresowych ocen, o których mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy, instytutów naukowych Akademii, których działalność koordynuje wydział,
   • 2) wnioski w sprawie tworzenia, łączenia, dzielenia, reorganizacji lub likwidacji instytutów, których działalność koordynuje wydział lub pomocniczych jednostek naukowych nadzorowanych przez wydział,
   • 3) wnioski Prezesa Akademii w sprawie utworzenia komitetów problemowych, które mają działać przy wydziale,
   • 4) wnioski Prezesa Akademii w sprawie utworzenia centrów Akademii, które mają współpracować z wydziałem.

 

  1. Dziekan zwołuje zebrania plenarne wydziału co najmniej dwa razy w roku.

 

  1. Dziekan zwołuje zebranie plenarne wydziału również na pisemny wniosek przewodniczącego rady kuratorów lub co najmniej 10 procent członków krajowych wydziału, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

  1. Zebraniom plenarnym wydziału przewodniczy dziekan.

 

  1. Wydział na zebraniu plenarnym wyłania kandydata na przedstawiciela wydziału w Prezydium Akademii.

 

  1. Wydział w drodze uchwały zebrania plenarnego wyraża opinię lub zajmuje stanowisko w sprawach innych, niż wymienione w ust. 1, na wniosek organów Akademii lub również z własnej inicjatywy w zakresie jego specjalności naukowej.

 

  1. Zebranie plenarne wydziału może w drodze uchwały ustanawiać i przyznawać nagrody wydziału za wyróżniające się prace naukowe.

 

 1. W sprawach nie cierpiących zwłoki, dziekan może zarządzić głosowanie w drodze korespondencyjnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 
§ 37
 1. Rada kuratorów, na swoim pierwszym zebraniu zwołanym w nowej kadencji organów Akademii, uchwala regulamin, o którym mowa w art. 28 ust. 6 ustawy.
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu rady kuratorów jest podejmowana zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady.
 3. Okres sprawowania funkcji przewodniczącego rady kuratorów i jego zastępców odpowiada kadencji organów Akademii. Funkcje te mogą być sprawowane nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
 4. Funkcja przewodniczącego rady kuratorów lub jego zastępcy nie może być łączona z funkcją dziekana wydziału.
 5. W okresowej ocenie instytutów, o której mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy, nie mogą uczestniczyć członkowie rad kuratorów, którzy są pracownikami lub członkami rady naukowej ocenianej jednostki naukowej

 

§ 38

Nadzór nad działalnością rady kuratorów sprawuje wiceprezes Akademii nadzorujący prace wydziału.

 

§ 39
 1. Rada kuratorów na swoim pierwszym zebraniu w nowej kadencji organów Akademii podejmuje uchwałę w sprawie rekomendowania Prezydium Akademii kandydatów z grona wybitnych uczonych zagranicznych oraz polskich, którzy nie są członkami Akademii, do powołania w skład rady. Osoby te nie są członkami wydziałów.
 2. Rekomendacja jest udzielana po uzyskaniu zgody kandydatów.