Statut Polskiej Akademii Nauk

Spis treści

 

Rozdział VI

ODDZIAŁY AKADEMII

 

§ 40

W Akademii działają następujące oddziały:

 1. Oddział PAN w Gdańsku,
 2. Oddział PAN w Katowicach,
 3. Oddział PAN w Krakowie,
 4. Oddział PAN w Lublinie,
 5. Oddział PAN w Łodzi,
 6. Oddział PAN w Poznaniu,
 7. Oddział PAN we Wrocławiu.

 

§ 41

 1. Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii ocenia potrzebę utworzenia nowego oddziału Akademii.
 2. Przygotowanie materiałów dla Prezydium Akademii Prezes Akademii może powierzyć utworzonemu do tego celu zespołowi doradczemu.
 3. Na podstawie uchwały Prezydium Akademii Prezes Akademii przedstawia na sesji Zgromadzenia Ogólnego Akademii wniosek o powołanie oddziału Akademii.
 4. Prezes Akademii przekazuje ministrowi właściwemu do spraw nauki do zatwierdzenia uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Akademii o powołaniu oddziału Akademii wraz z uzasadnieniem.
 5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio w sprawie likwidacji oddziału Akademii.

 

§ 42

Oddział składa co dwa lata sprawozdania ze swojej działalności Zgromadzeniu Ogólnemu Akademii.