Statut Polskiej Akademii Nauk

Spis treści

 

Rozdział VII

KOMITETY AKADEMII

 

§ 43
  1. Podstawą do utworzenia komitetu naukowego jest odpowiedni stopień rozwoju dyscypliny naukowej lub dyscyplin pokrewnych oraz potrzeba reprezentacji i integracji środowiska naukowego zgodna z zadaniami Akademii.
  2. Wniosek o utworzenie komitetu naukowego przedkłada Prezesowi Akademii dziekan wydziału za pośrednictwem wiceprezesa Akademii nadzorującego prace wydziału. Wniosek zaopiniowany przez Prezydium Akademii Prezes Akademii przedkłada Zgromadzeniu Ogólnemu Akademii.

 

§ 44
Zakres działania i strukturę komitetu określa regulamin komitetu, uchwalony przez zebranie plenarne komitetu. Regulamin ten zatwierdza wiceprezes Akademii nadzorujący prace wydziału, z którym współpracuje komitet naukowy.

 

§ 45

  1. W celu utrzymania i rozwijania współpracy z międzynarodowymi organizacjami naukowymi, Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii powołuje w drodze uchwały na okres swojej kadencji odpowiednie komitety narodowe. Komitet narodowy może działać przy Prezydium Akademii lub przy wydziale Akademii.
  2. Tryb powoływania członków komitetów narodowych i ich przewodniczących określa regulamin uchwalony przez Prezydium Akademii.
 
§ 46

Prezydium Akademii określa zadania komitetu narodowego oraz powołuje jego przewodniczącego.

 
§ 47

Funkcję komitetu narodowego Prezydium Akademii może powierzyć odpowiedniemu komitetowi naukowemu lub problemowemu.

 
§ 48

Komitet narodowy składa Prezesowi Akademii coroczne sprawozdania ze swojej działalności oraz sprawozdanie podsumowujące kadencję.

 

§ 49
  1. Komitet problemowy tworzy się przy Prezydium Akademii lub przy wydziale Akademii w celu wykonywania określonych zadań naukowych mających duże znaczenie poznawcze, społeczne lub gospodarcze w szczególności o charakterze interdyscyplinarnym.
  2. Prezydium Akademii w uchwale o utworzeniu komitetu problemowego określa termin jego działalności.

 

§ 50

Członkowie komitetu problemowego powołanego w celu rozwiązania problemu powinni reprezentować różne dziedziny nauki lub dyscypliny naukowe. Komitet może prowadzić prace z udziałem doraźnie zapraszanych reprezentantów różnych dyscyplin naukowych.

 

§ 51

  1. Komitet problemowy przy Prezydium Akademii przedstawia corocznie Prezesowi Akademii sprawozdanie ze swojej działalności, a co najmniej raz w okresie kadencji przedstawia na posiedzeniu Prezydium Akademii informację o realizacji zadań, dla podjęcia których został powołany.
  2. Komitet problemowy przy wydziale Akademii składa sprawozdanie dziekanowi wydziału, a informację o realizacji zadań przedstawia na zebraniu plenarnym wydziału.