Statut Polskiej Akademii Nauk

Spis treści

Rozdział VIII

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE AKADEMII NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

 

§ 52

Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne Akademii, nieposiadające osobowości prawnej, są wyodrębnione i samodzielne organizacyjnie.

 

§ 53
  1. Jednostką, o której mowa w § 52, kieruje dyrektor działający na rzecz Polskiej Akademii Nauk na podstawie imiennego pełnomocnictwa Prezesa Akademii. Dyrektor w szczególności zarządza powierzonym jednostce mieniem Akademii i dysponuje środkami, o których mowa w § 54.
  2. Prezes Akademii określa w regulaminie tryb wyboru dyrektorów jednostek organizacyjnych Akademii, o których mowa w art. 70 ust. 1 ustawy.
  3. W pomocniczej jednostce naukowej może działać rada naukowa.
  4. Tryb powoływania i zasady działania rady naukowej określa statut pomocniczej jednostki naukowej.
  5. Statut pomocniczej jednostce naukowej nadaje Prezes Akademii po zasięgnięciu opinii Prezydium Akademii lub zebrania plenarnego właściwego wydziału.
  6. Prezes Akademii może upoważnić Kanclerza Akademii do sprawowania bieżącego nadzoru finansowego i majątkowego nad pomocniczymi jednostkami naukowymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Akademii.
  7. Kanclerz Akademii, w granicach upoważnienia, o którym mowa ust. 6, wstrzymuje ze skutkiem natychmiastowym dokonanie czynności sprzecznej z prawem lub ważnym interesem Akademii i przedkłada sprawę do rozstrzygnięcia przez Prezesa Akademii.

 

§ 54

Jednostki, o których mowa w § 52, dysponują środkami finansowymi przydzielonymi im przez Akademię, w tym z dotacji budżetowych, a także uzyskanymi w wyniku prowadzonej przez nie działalności.

 

§ 55
  1. Jednostki, o których mowa w § 52, prowadzą samodzielną gospodarkę finansową na podstawie zatwierdzonego przez Prezesa Akademii planu zadaniowego i skorelowanego z nim planu finansowego, który jest częścią składową planu finansowego Akademii oraz określonych przez Prezesa Akademii na dany rok obrotowy szczegółowych zasad finansowania działalności tych jednostek ze środków dotacji budżetowych przyznawanych Akademii. Do czasu zatwierdzenia planu podstawę gospodarki finansowej stanowi projekt planu.
  2. Obsługa finansowo-księgowa jednostek, o których mowa w § 52, prowadzona jest na zasadach określonych przez Prezesa Akademii.