Studia doktoranckie w PAN

Studia doktoranckie są prowadzone przez 44 instytuty naukowe PAN, w tym 39 instytutów prowadzi stacjonarne studia doktoranckie. 
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) następują zmiany w systemie kształcenia doktorantów. Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r.

Od 2018 r. Instytuty podejmują prace przygotowawcze do tworzenia szkół doktorskich, będących nową formą kształcenia w co najmniej dwóch dyscyplinach. Dotychczas powołano kilkanaście szkół doktorskich, tworzonych wyłącznie przez instytuty PAN lub we współpracy
z uczelniami i instytutami badawczymi. Z dniem 1 października 2019 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące kształcenia w szkole doktorskiej.

Stypendia Prezesa PAN

Pytania w sprawach dotyczących stypendiów Prezesa PAN proszę kierować na adres: StypendiaPrezesaPAN@pan.pl 

 

Doktoranci PAN

Według danych na dzień 31 grudnia 2018 r. w instytutach PAN było 2.090 uczestników studiów doktoranckich. Zwiększyła się liczba doktorantów cudzoziemców do 260 osób, w tym 93 osoby przyjęto w ubiegłym roku. Cudzoziemcy stanowią 12,4% doktorantów.

Informacje o Samorządzie Doktorantów PAN: www.samorzaddoktorantow.pan.pl

Archiwum

Archiwalne pliki