UWAGA! Odwiedzasz archiwalną stronę, która wkrótce przestanie działać. Zapraszamy do nowego serwisu pan.pl.

Zgromadzenie Ogólne

zgromadzenie ogolne 2016

 fot. Jakub Ostałowski

Najwyższym organem Akademii jest Zgromadzenie Ogólne. 

W Zgromadzeniu Ogólnym Akademii biorą udział, z głosem stanowiącym, członkowie krajowi Akademii.

Jeżeli ustawa albo statut nie stanowi inaczej, uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków krajowych. Przy obliczaniu wymaganego kworum nie uwzględnia się nieobecności członków, którzy ukończyli 75 lat.

Zgromadzenie Ogólne Akademii określa kierunki działania Akademii i sprawuje nadzór nad całokształtem jej działalności, podejmując w tym zakresie uchwały wiążące inne organy Akademii.

Zgromadzenie Ogólne Akademii może wypowiadać się w sprawach istotnych dla Narodu i Państwa.

Zgromadzeniu Ogólnemu Akademii przewodniczy Prezes Akademii.

Prezes Akademii zwołuje sesje Zgromadzenia Ogólnego co najmniej dwa razy w roku.

Na wniosek jednej piątej członków krajowych Prezes Akademii zwołuje sesję Zgromadzenia Ogólnego, nie później jednak niż 30 dnia od otrzymania wniosku.