Współpraca bilateralna

Współpraca dwustronna z narodowymi akademiami nauk i innymi jednostkami równoważnymi realizowana jest na podstawie ponad 70 umów zawartych z partnerami z 41 krajów. Zakres działania realizowany we współpracy bilateralnej obejmuje wymianę osobową w formie wspólnych projektów (2 lub 3-letnich) lub w formie pojedynczych wizyt.

Wyjazdy za granicę w ramach współpracy z wymienionymi w tabeli zagranicznymi partnerami PAN odbywają się najczęściej w ramach przyznanych limitów wymiany osobowej oraz na podstawie zaakceptowanej przez partnera nominacji wyjeżdżającego naukowca.

Zgodnie z decyzją Komisji ds. Współpracy z Zagranicą PAN prosimy o planowanie wyjazdów za granicę w ramach współpracy bilateralnej tak, aby długość pobytu nie przekraczała 10 dni. Dłuższe pobyty akceptowane będą tylko w szczególnych, merytorycznie uzasadnionych przypadkach oraz w przypadku wymiany osobowej z Egiptem i Japonią (w zależności od oceny dotychczasowej współpracy).

Naukowcy, którzy mają już przyjęty do realizacji projekt wymiany osobowej składają wniosek na formularzu:


Naukowcy, którzy nie mają przyjętego projektu a chcieliby się ubiegać o wyjazd składają:

Dodatkowo w wybranych krajach istnieje możliwość składania w trybie ciągłym wniosków o wyjazdy (o ile BWZ PAN dysponować będzie niewykorzystanym limitem dni), dlatego też prosimy o kontakt z pracownikami naszego Biura w celu określenia możliwości wyjazdu.

W ramach wspólnego projektu wymiany można sfinansować wyłącznie diety i zakwaterowanie zagranicznego naukowca oraz koszty podróży za granicę polskiego naukowca (inne zasady obowiązują w przypadku projektów PAN-CNR).

  • Zakres dofinansowania dla naukowców z zagranicy realizujących pobyty w Polsce w ramach wymiany osobowej.
  • Formularze zgłoszenia projektu oraz zgłoszenia wizyty studyjnej znajdują się w sekcji Finansowanie.

Oprócz wymiany realizowanej w ramach umów bilateralnych zachęcamy również do zapoznania się z ofertą wizyt studyjnych w PAN skierowaną do naukowców z zagranicznych ośrodków badawczych.