Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych

Jednostki naukowe

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii

uprawiane dyscypliny: biologia, inżynieria i ochrona środowiska, rybactwo
kierunki działalności: ekohydrologia, ekologia, zastosowanie biotechnologii ekosystemowych dla ochrony i rekultywacji zbiorników zaporowych i ekosystemów rzecznych • rola ekotonów woda/ląd w ochronie, redukcji zanieczyszczeń obszarowych i regulacji procesów biotycznych w rzekach i zbiornikach zaporowych (ograniczanie toksycznych zakwitów sinicowych w zbiornikach, zwiększanie tempa samooczyszczania oraz bioróżnorodności w rzekach) • biomanipulacja w zbiornikach zaporowych w celu poprawy jakości wody i podniesienia plonu rybackiego • biomonitoring

http://www.erce.unesco.lodz.pl

 wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: agronomia, inżynieria i ochrona środowiska, technika rolnicza
kierunki działalności: fizyka gleby i materiałów roślinnych w aspekcie podwyższania ich jakości • fizyczna degradacja środowiska rolniczego oraz ochrona jego zasobów i właściwości • wykorzystanie metod fizycznych do badania właściwości materiałów i produktów rolniczych oraz procesów w układach gleba-roślina-atmosfera oraz roślina-maszyna-płody rolne • monitoring i modelowanie procesów fizycznych w środowisku przyrodniczym i w cyklu technologicznym produkcji rolniczej

http://www.ipan.lublin.pl/

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: biochemia, biofizyka, biologia, biologia molekularna, mikrobiologia, biologia systemów, genetyka, biotechnologia, bioinformatyka
kierunki działalności: badania organizacji genomów, struktury i funkcji genów na poziomie molekularnym • mechanizmy mutagenezy, naprawy i replikacji DNA • budowa i biosynteza kwasów nukleinowych i białek • badania molekularne i biochemiczne struktury enzymów • rozwój nowoczesnych biotechnologii • badania wysokoprzepustowe na poziomie komórki • badania polarne

http://www.ibb.waw.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: biologia, biologia medyczna
kierunki działalności: neurobiologia – fizjologiczne, biochemiczne i molekularne mechanizmy działania mózgu i jego plastyczności, anatomia mózgu • biochemia – struktura i funkcjonalne właściwości białek układów kurczliwych i błon komórkowych, bioenergetyka przemian wewnątrzkomórkowych, regulacje metaboliczne • biologia komórki – badania mechanizmów funkcji ruchowych, pobudliwości błon, transportu błonowego i powstawania nowych struktur komórkowych • biologia molekularna – molekularno-genetyczne mechanizmy pobudzenia komórek

http://www.nencki.gov.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: biologia
kierunki działalności: badania w zakresie morfologii, systematyki, ewolucji, ekologii, etologii, genetyki i ochrony gatunkowej ssaków oraz różnorodności biologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem unikatowych warunków ekologicznych Puszczy Białowieskiej • działania na rzecz ochrony przyrody

http://www.ibs.bialowieza.pl/

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: biologia
kierunki działalności: botanika • bioróżnorodność szaty roślinnej Polski i innych rejonów świata (w szczególności Europy, Arktyki i Antarktyki) • taksonomia ewolucyjna roślin naczyniowych i beznaczyniowych oraz grzybów • fykologia • briologia • lichenologia • mikologia • fitogeografia • florystyka • geobotanika • ekologia i ekotoksykologia • paleobotanika i paleoetnobotanika

http://www.botany.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: biologia, informatyka, nauki chemiczne
kierunki działalności: synteza i chemia modyfikowanych nukleozydów i nukleotydów o aktywności przeciwwirusowej • analiza korelacji struktura-czynność biologiczna • synteza chemiczna i enzymologiczna oligonukleotydów i kwasów nukleinowych • analiza oddziaływań kwasy nukleinowe-białka • chemia i biologia kwasów rybonukleinowych • analiza budowy, organizacji genów roślin wyższych, szczególnie roślin motylkowych • proces symbiotycznego wiązania azotu • transformowanie i regeneracja roślin • roślinne szczepionki jadalne • biologia molekularna onkogenów • mechanizmy molekularne rekombinacji RNA wirusów • analiza fitochemiczna związków pochodzenia naturalnego oraz badania nad ich wykorzystaniem • zastosowania spektroskopii heteronuklearnego NMR oraz spektrofluorometrii w analizie konformacyjnej kwasów nukleinowych i ich składników • analiza krystalograficzna białek, kwasów nukleinowych i ich pochodnych • modelowanie komputerowe i techniki obliczeniowe w biologii molekularnej i chemii • metabolomika i proteomika z wykorzystaniem spektrometrii mas

http://www.ibch.poznan.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: biologia, nauki leśne, ogrodnictwo
kierunki działalności: badania drzew i krzewów w zakresie genetyki, fizjologii, aklimatyzacji, introdukcji, ekologii, fitopatologii, entomologii, systematyki oraz geografii

http://www.idpan.poznan.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: biologia, zootechnika
kierunki działalności: fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt – rozwój przewodu pokarmowego, trawienie, wchłanianie i przemiana białka, rola i biologia mikroorganizmów żwaczowych • wartość odżywcza pasz • przemiany energetyczne • zapotrzebowanie zwierząt na energię i składniki pokarmowe • rola czynników antyodżywczych • hormonalna i neurohormonalna regulacja procesów rozwoju, wzrostu, rozrodu, laktacji i starzenia się • rola stresu w procesach regulacji neuroendokrynnej u zwierząt gospodarskich

http://www.ifzz.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN

uprawiane dyscypliny: biologia, agronomia
kierunki działalności: fizjologia wzrostu i rozwoju roślin uprawnych • czynniki regulujące produktywność fotosyntetyczną roślin • mechanizmy odporności roślin na stres środowiskowy • wzrost i regeneracja tkanek roślinnych

http://www.ifr-pan.krakow.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: biologia, zootechnika
kierunki działalności: genetyka i hodowla zwierząt • genetyka molekularna • cytogenetyka • mapowanie genomów zwierząt • embriologia • biotechnologia i biotechnika zarodka • biochemia i fizjologia stresu • etologia i behawior zwierząt • określanie genotypów zwierząt i ich dostosowania do warunków i kierunków ich użytkowania

http://www.ighz.edu.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: agronomia, biologia
kierunki działalności: genetyka klasyczna i molekularna oraz cytogenetyka roślin wyższych ze szczególnym uwzględnieniem gatunków modelowych i o znaczeniu użytkowym, kultury in vitro, mapowanie genetyczne i fizyczne genomów roślinnych • genomika funkcjonalna i strukturalna • syntenia genomów • transformacja roślin • genetyka odporności roślin na patogeny i stresowe czynniki środowiska • poszerzanie bioróżnorodności • zastosowanie metod statystycznych i bioinformatycznych w genetyce, genomice i hodowli

http://www.igr.poznan.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: biologia
kierunki działalności: strategia ochrony flory, fauny i ekosystemów naturalnych • studia na wybranych i modelowych populacjach roślin i zwierząt o różnym stopniu zagrożenia • opracowywanie optymalnego systemu obszarowej ochrony przyrody, jego funkcjonowania i znaczenia dla zachowania szaty roślinnej, fauny i przyrody nieożywionej, ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatów biosfery w strefach pogranicznych • określanie stopnia degradacji chronionych i użytkowanych ekosystemów pod wpływem emisji przemysłowych

http://www.iop.krakow.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: biologia, geologia
kierunki działalności: paleontologia • systematyka • biologia ewolucyjna • biogeologia • biostratygrafia • paleobiogeografia mikroskamieniałości • bezkręgowce i kręgowce kopalne

http://www.paleo.pan.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: biologia, nauki medyczne i weterynaryjne
kierunki działalności: pasożytnictwo zwierząt • faunistyka • morfologia • biologia i ekologia pasożytów • fizjologia pasożytów i patofizjologia w układach pasożyt – żywiciel • immunologiczne mechanizmy obronne w zarażeniach pasożytniczych • wpływ leków na pasożyty i produkcyjność zwierząt

http://www.ipar.pan.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: nauki weterynaryjne, technologia żywności i żywienia, zootechnika
kierunki działalności: badania właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych związków odżywczych i nieodżywczych żywności oraz wpływu ich przemian na kształtowanie jakości żywności • endokrynologia, fizjologia, patofizjologia rozrodu • endokrynologia rozwojowa i eksperymentalna ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów regulacyjnych, rozpatrywanych na poziomie molekularnym, lokalnym (narządowym) i centralnym

http://www.pan.olsztyn.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: biologia
kierunki działalności: systematyka kopalnych ssaków, ptaków, gadów i płazów trzeciorzędu i czwartorzędu Polski na tle kopalnej fauny Palearktyki • ekologia współczesnej fauny ptaków Polski • systematyka i zoogeografia niektórych grup Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera, Apterygota • lądowe Mollusca trzeciorzędu, czwartorzędu i współczesne Polski na tle fauny Palearktyki • genetyka i kariologia wybranych grup kręgowców i bezkręgowców • cytogenetyka Ciliata, szczególnie Paramecium

http://www.isez.pan.krakow.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: biologia, inżynieria i ochrona środowiska, nauki leśne, kształtowanie środowiska
kierunki działalności: agroekologia • ekologiczne zasady kształtowania i ochrony środowiska rolniczego • przepływ energii i materii w krajobrazie rolniczym • ochrona zasobów biologicznych • zasady zagospodarowania i ochrony lasów oraz zadrzewień śródpolnych

http://www.isrl.poznan.pl/

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: biologia
kierunki działalności: zoologia, szczególnie systematyka, faunistyka, zoogeografia • badania nad strukturą i zróżnicowaniem przestrzennym świata zwierzęcego Polski na tle fauny Europy, zmierzające do wyjaśnienia genezy współczesnej fauny Polski oraz ewolucji tej fauny pod wpływem przemian, jakim podlega współczesne środowisko przyrodnicze • systematyka zwierząt, szczególnie zwierząt bezkręgowych • monograficzne opracowanie fauny Polski

http://www.miiz.waw.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

 

Pomocnicze jednostki naukowe nadzorowane przez Wydział