Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi

Jednostki naukowe

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: astronomia, fizyka
kierunki działalności: kosmologia • astrofizyka wysokich energii • budowa wewnętrzna i ewolucja gwiazd • oscylacje gwiazd • fizyka gwiazd neutronowych • gwiazdy podwójne • atmosfery gwiazd i materia wokółgwiazdowa

http://www.camk.edu.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: astronomia, geodezja i kartografia, geofizyka
kierunki działalności: procesy fizyczne w materii międzyplanetarnej i w zewnętrznych warstwach Słońca • fizyka górnych warstw atmosfery Ziemi i innych ciał Układu Słonecznego • geodezja i globalne zjawiska geodynamiczne • teledetekcja • rozwój i zastosowanie techniki i aparatury kosmicznej

http://www.cbk.waw.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: nauki chemiczne
kierunki działalności: chemia, stereochemia i fizykochemia związków heteroorganicznych (pochodnych fosforu, siarki, krzemu, selenu) • synteza biologicznie czynnych związków i produktów naturalnych • chemia bioorganiczna • niskocząsteczkowe regulatory procesów komórkowych • fosfolipidy • synteza i struktura oligonukleotydów • polimorfizm strukturalny DNA • bioinżynieria białka techniką rekombinantowego DNA • chemia polimerów • chemia organiczna i fizykochemia polireakcji • kinetyka i termodynamika polimeryzacji • modele biopolimerów i ich właściwości • fizyka polimerów • struktury nadcząsteczkowe w polimerach • właściwości fizyczne polimerów – optyczne, elektryczne i mechaniczne • metody mikroanalizy związków organicznych i polimerów, spektroskopia NMR w ciele stałym, spektrometria mas

http://www.cbmm.lodz.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: fizyka
kierunki działalności: fizyka teoretyczna • klasyczna i kwantowa teoria pola • fizyka statystyczna • optyka kwantowa • fizyka komputerowa • teoria grawitacji • zjawiska kosmiczne

http://www.cft.edu.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: fizyka, nauki chemiczne, technologia chemiczna
kierunki działalności: wytwarzanie oraz badanie właściwości i funkcji nowych materiałów polimerowych, węglowo-polimerowych i katalizatorów dla zastosowań w biotechnologii, mikrotechnologii, ochronie środowiska i w ochronie zdrowia

http://www.cmpw-pan.edu.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: fizyka, nauki chemiczne
kierunki działalności: fizykochemia i kwantowa teoria ciał stałych • reaktywność ciał stałych w reżimie wysokich ciśnień • fizyka statystyczna materii skondensowanej • termodynamika płynów • termochemia • kalorymetria z biokalorymetrią i kalorymetrią dynamiczną • chemia i fizyka powierzchni ciała stałego • analiza reaktywności względem wodoru z zastosowaniem różnych spektoskopii elektronowych • kataliza na metalach • elektrochemia i korozja elektrochemiczna • procesy elektrodowe w solach stopionych • podstawy inżynierii chemicznej • teoretyczna i eksperymentalna kinetyka chemiczna • fotochemia i fotofizyka laserowa • wysokoselektywna chromatografia • chemia supramolekularna

http://www.ichf.edu.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: nauki chemiczne
kierunki działalności: synteza i przemiana związków organicznych • synteza, przemiana i izolowanie związków biologicznie czynnych • właściwości fizyczne i badania strukturalne związków organicznych • spektroskopia związków organicznych

http://www.icho.edu.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: fizyka
kierunki działalności: fizyka ciała stałego, szczególnie fizyka półprzewodników i magnetyków • optyka kwantowa i fizyka molekularna • badania strukturalne ciał stałych metodami rentgenowskimi • fizyka nadprzewodników • technologia materiałowa • badania metodami spektroskopii optycznej oraz transportu elektronowego z możliwością eksperymentów w superniskich temperaturach i silnych polach magnetycznych • epitaksja z wiązek molekularnych, fizyka biologiczna, spintronika

http://www.ifpan.edu.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: biologia medyczna, elektronika, fizyka, geofizyka, informatyka, inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria materiałowa, nauki chemiczne
kierunki działalności: badania eksperymentalne i teoretyczne w zakresie fizyki i astrofizyki cząstek, fizyki jądrowej i oddziaływań silnych • badania struktury i dynamiki fazy skondensowanej materii • badania interdyscyplinarne, w szczególności w geofizyce, radiochemii, fizyce medycznej, biologii radiacyjnej i środowiskowej, ochronie i fizyce środowiska, chromatografii gazowej, dozymetrii, badaniach materiałowych, ekonofizyce

http://www.ifj.edu.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: fizyka
kierunki działalności: fizyka magnetyków, dielektryków i radiospektroskopia ciała stałego • liniowe i nieliniowe własności elektryczne i spektroskopowe dielektryków i przewodników organicznych • oddziaływania molekularne w cieczach i ciekłych kryształach • teoria ferromagnetyzmu • własności materiałów magnetycznych • własności ferroelektryków krystalicznych i ciekłokrystalicznych • fizyka niskich temperatur • fizyka komputerowa • spintronika • nanostruktury

http://www.ifmpan.poznan.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: geofizyka
kierunki działalności: badania głębokich struktur skorupy i górnego płaszcza Ziemi metodą głębokich sondowań sejsmicznych • badania sejsmiczności związanej z działalnością górniczą, lokalnych trzęsień Ziemi i zagrożenia sejsmicznego • badania głębokiego podłoża i poszukiwanie prekursorów trzęsień Ziemi na podstawie zmian pola magnetycznego • monitoring sejsmiczny, paleomagnetyzm i badanie magnetycznych właściwości skał • modele geofizyczne procesów zachodzących w obszarach aktywnych tektonicznie • badania geofizyczne w obszarach polarnych • analiza przekształceń zasobów wodnych pod wpływem czynników antropogenicznych, fizyka wód powierzchniowych, sterowanie systemami wodno-gospodarczymi, procesy transportowe w środowisku wodnym • badanie ozonu atmosferycznego, promieniowania słonecznego, mezo- i makroskalowych procesów w atmosferze, oraz elektryczności atmosferycznej • konstrukcje przyrządów i układów pomiarowych dla potrzeb sejsmologii i magnetyzmu ziemskiego

http://www.igf.edu.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: nauki chemiczne, fizyka, inżynieria i ochrona środowiska
kierunki działalności: badania zjawisk przebiegających na granicach międzyfazowych gaz/ciało stałe, ciecz/ciało stałe i gaz/ ciecz • teoria procesów katalitycznych w układach heterogenicznych, homogenicznych i enzymatycznych (kinetyka i mechanizm reakcji), szczególnie katalitycznego utleniania węglowodorów • mechanizm działania katalizatorów tlenkowych, w tym zeolitowych • mechanizm reakcji w fazie stałej w układach tlenkowych oraz struktura i termodynamika defektów • zjawiska transportowe w układach koloidalnych • mechanizmy oddziaływań i stabilności układów zdyspergowanych • katalityczne procesy usuwania zanieczyszczeń środowiska • mechanizm wpływu zanieczyszczeń środowiska na stan zabytków

http://www.ik-pan.krakow.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: matematyka
kierunki działalności: algebra i geometria algebraiczna • równania różniczkowe i optymalizacja • geometria różniczkowa • układy dynamiczne • podstawy i filozofia matematyki • analiza funkcjonalna • funkcje zmiennej zespolonej • analiza matematyczna • matematyka w fizyce • teoria liczb • analiza numeryczna • statystyka • rachunek prawdopodobieństwa • topologia

http://www.impan.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: geologia
kierunki działalności: określanie pochodzenia minerałów, skał i wód podziemnych • geochemia izotopów ze szczególnym uwzględnieniem geochronologii • badania sedymentologiczne i mikropaleontologiczne zmierzające do rekonstrukcji kopalnych środowisk depozycyjnych • ewolucja łańcuchów orogenów alpejskich Karpat, Antarktydy i Spitsbergenu • historia geodynamiczna waryscydów sudeckich • zmiany środowiska w czwartorzędzie

http://www.ing.pan.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: fizyka, nauki chemiczne
kierunki działalności: struktura krystaliczna i elektronowa • przemiany fazowe oraz właściwości magnetyków, metali, układów metal-wodór i ferroelektryków • zjawisko nadprzewodnictwa • osprzęt i materiały kriogeniczne • fizyka defektów sieciowych • struktura katalizatorów metalicznych i ich aktywność • nowe materiały laserowe • struktura i właściwości układów d- i f-elektronowych

http://www.int.pan.wroc.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: oceanologia
kierunki działalności: chemia morza, biogeochemia morza, biochemia morza, chemiczne zanieczyszczenia morza • dynamika morza, wzajemne oddziaływanie morza i atmosfery, cyrkulacja oceaniczna, modelowanie procesów hydrodynamicznych • ekologia morza, ekologia planktonu, ekologia plaż, ekosystemy morskie • fizyka morza, optyka morza, biooptyka morza, teledetekcja morza, akustyka morza • elementy biologii morza, genetyka organizmów morskich, fizjologia organizmów morskich, biologia obliczeniowa

http://www.iopan.gda.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: fizyka, inżynieria materiałowa
kierunki działalności: otrzymywanie kryształów objętościowych GaN • otrzymywanie półprzewodnikowych struktur i urządzeń na podłożach monokrystalicznych • badanie właściwości fizycznych kryształów objętościowych, struktur warstwowych (studni kwantowych) i urządzeń półprzewodnikowych • badanie wpływu ciśnienia hydrostatycznego i temperatury na własności laserów półprzewodnikowych • ceramiki i kompozyty, nadprzewodniki, metale • synteza proszków nanokrystalicznych • spiekanie nanoceramiki i nanokompozytów • otrzymywanie nanokrystalicznych metali, stopów i kompozytów • badanie właściwości fizycznych związanych z nanorozmiarem • nanometrologia – rozwój metod charakteryzacji nanomateriałów • agregacja i stabilność białek w warunkach wysokiego ciśnienia • zastosowanie wysokiego ciśnienia do przetwarzania żywności • badanie dezintegracji komórek mikroorganizmów pod wpływem wysokiego ciśnienia• rozwój konstrukcji nowych wysokociśnieniowych metod badawczych

http://www.unipress.waw.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

 

Pomocnicze jednostki naukowe nadzorowane przez Wydział