Wydział V Nauk Medycznych

Jednostki naukowe

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: biologia medyczna, nauki chemiczne, farmaceutyczne i medyczne
kierunki działalności: badania w zakresie nauk biomedycznych skupione na wyjaśnianiu podstawowych mechanizmów molekularnych procesów fizjologicznych i patofizjologicznych oraz biotechnologii medycznej

http://www.ibmpan.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: biologia, biologia medyczna, nauki farmaceutyczne i medyczne
kierunki działalności: mechanizmy działania leków psychotropowych (leki przeciwdepresyjne, leki przeciwlękowe, neuroleptyki) • zmiany adaptacyjne w ośrodkowym układzie nerwowym po wielokrotnym stosowaniu leków neuro- i psychotropowych • eksperymentalne modele depresji i schizofrenii oraz choroby Parkinsona • farmakologiczne i molekularne aspekty uzależnień lekowych • rola endogennych układów i receptorów opioidowych w procesach nocyceptywnych • farmakologia pobudzających aminokwasów • farmakologia receptorów serotoninowych • mechanizmy zaburzeń ruchowych związanych z procesem starzenia (choroba Parkinsona) • wpływ niektórych hormonów sterydowych na stan funkcjonalny ośrodkowego układu nerwowego • farmakologiczne i neurochemiczne aspekty zjawisk drgawkowych • farmakokinetyka i metabolizm leków psychotropowych – interakcje farmakokinetyczne • synteza nowych połączeń chemicznych potencjalnych ligandów receptorów serotoninowych • badanie substancji endogennych w aspekcie ich działania neuroprotekcyjnego i przeciwuzależniającego • izolacja i identyfikacja związków biologicznie czynnych z surowców roślinnych

http://www.if-pan.krakow.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: biologia medyczna, medycyna, nauki medyczne
kierunki działalności: genetyka człowieka • struktura, funkcje i ekspresja genów w chorobach jednogenowych oraz uwarunkowanych wieloczynnikowo • mechanizmy i uwarunkowania genetyczne w klasycznych schorzeniach genetycznych, wybranych nowotworach, chorobach autoimmunizacyjnych oraz w niepłodności • struktura i funkcja kwasów nukleinowych w chorobach genetycznych • molekularne i cytogenetyczne badania chorób genetycznych • mutageneza i karcinogeneza z genetyczną podatnością na nowotwory • immunogenetyczne aspekty chorób nowotworowych, autoimmunizacyjnych i zakaźnych • badania genetyczne niepłodności • mechanizmy patofizjologii rozrodu

http://www.igcz.poznan.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: biologia, nauki medyczne, biologia medyczna
kierunki działalności: podstawy molekularne i komórkowe oraz uwarunkowania genetyczne procesów immunologicznych • mechanizmy wpływające na odpowiedź immunologiczną organizmu w procesach nowotworowych • mechanizmy stymulacji i hamowania odpowiedzi immunologicznej przez związki biogenne i syntetyczne • rola odporności humoralnej i komórkowej w patogenezie wybranych chorób zakaźnych • mechanizmy regulacji odpowiedzi immunologicznej • antygeny zgodności tkankowej • warunki efektywności przeszczepiania tkanek i narządów • terapia bakteriofagowa

Uchwałą Prezydium PAN z dnia 17 maja 2016 roku PAN Zakład Antropologii we Wrocławiu został włączony do Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN. Włączenie Zakładu do Instytutu nastąpiło z dniem 1 lipca 2016 roku.

Uchwała Prezydium w tej sprawie znajduje się na stronie PAN

http://www.iitd.pan.wroc.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: biologia medyczna, medycyna, nauki medyczne
kierunki działalności: nerwowe, humoralne i immunologiczne mechanizmy regulujące czynnościową, metaboliczną i strukturalną homeostazę ustroju w warunkach prawidłowych i wybranych procesach patologicznych • chirurgia doświadczalna • immunologia tkankowa • farmakologia i terapia doświadczalna schorzeń mózgu • badania kliniczne nad schorzeniami układu nerwowego z udziałem wolontariuszy i pacjentów

http://www.imdik.pan.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych