Wydziały

Pięć wydziałów Akademii skupia uczonych reprezentujących różne dziedziny nauki – przede wszystkim członków krajowych i zagranicznych PAN. Działalnością wydziałów PAN kierują dziekani, przewodniczący rad kuratorów oraz zastępcy rad kuratorów. Działalność korporacyjna wydziałów realizowana jest w formie sesji plenarnych, posiedzeń komisji działających przy wydziale oraz wydziałowych komitetów naukowych.

Jednym z ważniejszych zadań Wydziałów PAN jest koordynacja działań komitetów naukowych, problemowych i narodowych, tworzonych przy Wydziałach, które są ciałami opiniotwórczymi stanowiącymi najbardziej reprezentatywne grono specjalistów w danej dyscyplinie naukowej.
Wydziały koordynują działalność 69 instytutów naukowych PAN, sprawują nadzór nad pomocniczymi jednostkami naukowymi (w tym bibliotekami w Gdańsku i Kórniku oraz Archiwum w Warszawie). Współpracują z 2 jednostkami naukowymi spoza struktur Akademii (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej i Polskiej Akademii Nauk).

W ramach Polskiej Akademii Nauk istnieje pięć wyspecjalizowanych Wydziałów: