Polska Akademia Nauk z siedzibą w Warszawie 00-901 przy Placu Defilad 1 zaprasza zainteresowane firmy do złożenia oferty na renowację mebli stylowych

Prace  mają polegać na: szlifowaniu starej  powierzchni, uzupełnieniu ubytków drewnem, czyszczeniu i  konserwacji środkiem pasożytobójczym, pomalowaniu zgodnie z pierwotnym  wyglądem, kompleksowej renowacji siedziska wraz z wymianą tapicerki.

Wykaz mebli do renowacji:

  1. kanapa eklektyczna szt. 1 – materiał obiciowy Boston FR kolor 17, zdj. 2 i 2a
  2. kanapa Biedermeier szt. 1 – materiał obiciowy Boston Fr kolor 05 sesame, zdj. 3
  3. fotele styl gdański szt. 4 – materiał obiciowy Boston Fr kolor 05 sesame, zdj. 8, 8a, 8b, 8c
  4. fotele szt. 2 – materiał obiciowy Universe diamond, kolor 07, zdj. m_2
  5. fotele zielone szt. 4 – materiał obiciowy Universe diamond, kolor 07, brak zdjęcia

Wykonawca będzie  zobowiązany  wykonać renowację mebli, wykorzystując w najwyższym stopniu swoją wiedzę i umiejętności, z materiałów Wykonawcy tak, aby właściwości renowacji przywracały oryginalny wygląd i funkcjonalność.

Wykonawca pokrywa koszt transportu mebli z miejsca i do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

Cena podana w ofercie powinna być określona na podstawie wyceny poszczególnych mebli wartości netto i brutto oraz podana łączna wartość oferty. Meble można obejrzeć pod adresem: Poznań, Pałac Działyńskich, ul. Stary Rynek 78, po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Oddziału PAN w Poznaniu, Panią Kamilą Sobkowską, tel. (61) 641 5004.  

Do oferty należy dołączyć:

  1. Aktualny wypis z KRS lub kopię z ewidencji działalności gospodarczej
  2. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach składek ZUS
  3. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach podatku z Urzędem Skarbowym
  4. Udokumentowanie min 5-letniego doświadczenia w renowacji mebli zabytkowych
  5. Min 3 referencje o pozytywnym wykonaniu podobnego zamówienia.

O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować kryterium najniższej ceny.

Oferta powinna zawierać przewidywany termin wykonania zlecenia, nie później niż do 31 października 2018 r.

Z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie podpisana umowa.

Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 29 czerwca 2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w PKiN, piętro XXI, pok. 2105.  

Informacje dla wykonawcy: „Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy.”

Osobą uprawnioną do kontaktu jest:

Anna Zawłocka tel.: (22) 182 69 03

e-mail: anna.zawlocka@pan.pl

Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

-----------------------------------------------------

Warszawa, 2 lipca 2018 r.

Informujemy, że ogłoszenie na renowację mebli stylowych do nowej siedziby Oddziału PAN w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2018 r. zostało zamknięte bez wyboru Wykonawcy.