Związki zawodowe

W Polskiej Akademii Nauk działają trzy związki zawodowe – Krajowa Sekcja NSZZ Solidarność PAN, Związek Zawodowy Pracowników PAN i Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Podstawą funkcjonowania związków zawodowych jako podmiotów reprezentujących interesy pracowników jest wolność zrzeszania się, która została zapisana w Konstytucji RP. Szczegółowe zasady tworzenia i funkcjonowania organizacji związkowych określa ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
Zasadniczym celem powoływanych przez pracowników związków zawodowych jest reprezentowanie pracowników i innych osób, obrona ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych (zbiorowych i indywidualnych).