Upowszechnianie i Promocja Działalności Naukowej

UWAGA:

Informujemy, że termin składania wniosków o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę w 2020 roku, upływa w dniu 31 października br. Wnioski o finansowanie działalności wydawniczej oraz konferencji naukowych należy składać w trybie on-line https://dun.pan.pl , jak również w wersji papierowej. Wnioski o finansowanie pozostałych rodzajów działalności należy składać w takim samym trybie, jak w roku ubiegłym.

Jednocześnie przypominamy, że ww. wnioski mogą składać jedynie struktury korporacyjne Akademii (w tym: wydziały, oddziały, komitety naukowe, komitety problemowe, Akademia Młodych Uczonych); pomocnicze jednostki naukowe (w tym: archiwa, biblioteki, muzea, ogrody botaniczne, zagraniczne stacje naukowe); inne jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne Kancelarii.

Zasady współpracy pomiędzy Wydziałami PAN a Biurem Upowszechniania i Promocji Nauki PAN w zakresie upowszechniania i promocji działalności naukowej (UiPDN)