Upowszechnianie i Promocja Działalności Naukowej

Komunikat w sprawie zadań przeniesionych na rok 2021 ze względu na sytuację epidemiczną

Uprzejmie informujemy, że wnioski złożone na realizację zadań z zakresu upowszechniania i promocji działalności naukowej na rok 2020 zachowują ważność. Dotyczy to wniosków, które uzyskały pozytywną opinię Komisji do spraw Upowszechniania i Promocji Działalności Naukowej (UiPDN) w roku bieżącym.

Niewykorzystane w danym roku środki finansowe muszą zostać zwrócone do budżetu państwa. Tym samym nie ma możliwości przesunięcia ich na rok przyszły. W związku z powyższym na ww. wydarzenia Komisja przeznaczy część środków finansowych przyznanych na upowszechnianie i promocję działalności naukowej w 2021 r. Kwota dofinasowania może jednak ulec zmianie i uzależniona będzie od wysokości dotacji, jaką otrzyma PAN z budżetu państwa w 2021 roku. Z tego też względu nie wszystkie ww. zadania otrzymają dofinasowanie. Odnośne decyzje zostaną podjęte przez Komisję ds. UiPDN w drugiej połowie br.

Do dnia 30 września br. roku prosimy o podanie planowanego terminu realizacji wydarzenia w 2021 roku oraz osobę do kontaktów. Wymagane jest również wyszczególnienie istotnych zmian dotyczących organizacji zadania w stosunku do złożonego wniosku. W szczególności dotyczy to zmian w kosztorysie. Prosimy o przesłanie powyższych informacji na adres dun@pan.pl.

UWAGA:

Informujemy, że termin składania wniosków o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę w 2021 roku, upływa w dniu 30 października br. Wnioski o finansowanie działalności wydawniczej oraz konferencji naukowych należy składać w trybie on-line https://dun.pan.pl , jak również w wersji papierowej. Wnioski o finansowanie pozostałych rodzajów działalności należy składać w takim samym trybie, jak w roku ubiegłym.

Jednocześnie przypominamy, że ww. wnioski mogą składać jedynie struktury korporacyjne Akademii (w tym: wydziały, oddziały, komitety naukowe, komitety problemowe, Akademia Młodych Uczonych); pomocnicze jednostki naukowe (w tym: archiwa, biblioteki, muzea, ogrody botaniczne, zagraniczne stacje naukowe); inne jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne Kancelarii.