Wydział IV Nauk Technicznych

Jednostki naukowe

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: automatyka i robotyka, informatyka 
kierunki działalności: analiza systemowa • inteligentna analiza danych i odkrywanie wiedzy • logika rozmyta i jej zastosowania • metody optymalizacji • modelowanie systemów • komputerowe systemy wspomagania decyzji • badania operacyjne • metody stochastyczne w podejmowaniu decyzji • statystyczne sterowanie jakością i teoria niezawodności • metody matematyczne w analizie ryzyka i finansach • zastosowania analizy systemowej w ochronie środowiska, modelowaniu regionalnym, zarządzaniu organizacjami i modelowaniu strategii rozwoju rolnictwa

http://www.ibspan.waw.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: nauki medyczne, matematyka, nauki chemiczne, informatyka, automatyka i robotyka, elektronika, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, biologia medyczna, biotechnologia 
kierunki działalności: wykorzystanie metod cybernetyki i pomiarów do analizy i modelowania struktur biologicznych oraz procesów zachodzących w organizmach żywych • inżynieria komórki • budowa prototypowych urządzeń na potrzeby biologii, medycyny i techniki • metody i systemy pomiarowe dla celów biologicznych, medycznych i biotechnologii • sztuczne narządy wewnętrzne • metody technicznego wspomagania diagnostyki i terapii medycznej • biomechanika • metody rozpoznawania obrazów oraz ich cyfrowe przetwarzanie • procesy przetwarzania informacji i sterowania w organizmach żywych

http://www.ibib.waw.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: budownictwo, inżynieria i ochrona środowiska, mechanika, oceanologia 
kierunki działalności: budownictwo morskie i wodne śródlądowe • inżynieria brzegowa • hydrodynamika rzek, zbiorników i estuariów • geomechanika • geotechnika • mechanika środowiska naturalnego

http://www.ibwpan.gda.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: ekonomia, geodezja i kartografia, geografia, inżynieria i ochrona środowiska 
kierunki działalności: geomorfologia • hydrologia • klimatologia • geoekologia • geografia miast i ludności • geografia ekonomiczna, społeczna i polityczna • geografia rolnictwa i obszarów wiejskich • zagospodarowanie przestrzenne

http://www.igipz.pan.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: ekonomia, energetyka, geofizyka, geologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska
kierunki działalności: występowanie surowców mineralnych • metody poszukiwania i dokumentowania złóż surowców mineralnych • racjonalne wykorzystanie złóż • wzbogacanie i przetwórstwo surowców mineralnych • optymalizacja gospodarki surowcami mineralnymi i energią • prognozowanie zapotrzebowania na energię • rozwój kompleksu paliwowoenergetycznego • racjonalne użytkowanie energii • nowe źródła energii, w tym odnawialnej (geotermalnej, wiatrowej i biomasy słonecznej) • polityka surowcowa i energetyczna

http://www.min-pan.krakow.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: automatyka i robotyka, elektronika, informatyka
kierunki działalności: wysokowydajne sieci komputerowe • komputerowe systemy multimedialne • komunikacja i przetwarzanie w systemach rozproszonych • statystyczne metody i oceny wydajności systemów i sieci komputerowych • systemy ewolucyjne • teoria i zastosowania systemów wizyjnych • algorytmizacja procesów reprezentacji wiedzy i wnioskowania

www.iitis.gliwice.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: inżynieria chemiczna, inżynieria i ochrona środowiska, technologia chemiczna
kierunki działalności: inżynieria reaktorów chemicznych i procesów katalitycznych • wymiana masy i ciepła • nowoczesne, energooszczędne metody separacji (adsorpcja, procesy membranowe) • wybrane zagadnienia dotyczące ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii oraz inżynierii bioprocesowej

http://www.iich.gliwice.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: budowa i eksploatacja maszyn, energetyka, mechanika
kierunki działalności: aerodynamika turbin, kotłów i innych urządzeń energetycznych • przepływy transoniczne • turbulentne przepływy wielofazowe • kawitacja, hydromechanika turbin wodnych • termodynamika obiegów cieplnych • wymiana masy i ciepła • mikrofalowe źródła plazmy, wyładowania elektryczne, lasery przemysłowe • termodynamika stali żaroodpornych • wytrzymałość i drgania urządzeń energetycznych • mechanika konstrukcji • trybologia • łożyska • identyfikacja zjawisk w łożyskach ślizgowych • diagnostyka

http://www.imp.gda.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: geofizyka, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, mechanika
kierunki działalności: badanie nieustalonych przepływów płynów w sieciach i w ośrodkach porowatych • metrologia cieczy i gazów • zagadnienia ochrony środowiska przyrodniczego • inżynieria środowiska kopalń • właściwości mechaniczne skał oraz ich struktury geometryczne • stany naprężeń i przemieszczeń w górotworze

http://www.img-pan.krakow.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: inżynieria materiałowa, metalurgia
kierunki działalności: modelowanie i badania właściwości termodynamicznych i fizykochemicznych stopów • materiały dla lotnictwa, transportu i energetyki • materiały metaliczne do magazynowania wodoru • nowe lutowia bezołowiowe • inżynieria powierzchni • materiały biomedyczne • struktura materiałów • ogniwa fotowoltaiczne • materiały z efektem magnetokalorycznym • diagnostyka nieniszcząca i tekstura materiałów • przeróbka plastyczna

http://www.imim.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: informatyka
kierunki działalności: teoretyczne podstawy informatyki • rozproszone przetwarzania informacji • inżynieria oprogramowania i baz danych • pozyskiwanie i reprezentacja wiedzy • komputerowe metody analizy danych i algorytmy niekonwencjonalne • inżynieria lingwistyczna • architektury wieloprocesorowe • komputerowe wspomaganie procesów decyzyjnych

http://www.ipipan.waw.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: inżynieria i ochrona środowiska, kształtowanie środowiska
kierunki działalności: mechanika i fizykochemia zanieczyszczeń emitowanych z instalacji przemysłowych i energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem substancji niebezpiecznych • właściwości fizykochemiczne pierwotnych i wtórnych aerozoli w funkcji oceny ich oddziaływania na zdrowie i środowisko • metody fizyczne i chemiczne usuwania zanieczyszczeń z gazów odlotowych • wpływ zanieczyszczenia powietrza na zmiany klimatu • zarządzanie jakością powietrza w skali lokalnej i regionalnej • oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wód dla celów przemysłowych • badania nad odzyskiem substancji biogennych ze ścieków komunalnych i przemysłowych • możliwości wykorzystania kopalin oraz surowców naturalnych i odpadowych jako ekonomicznych i skutecznych sorbentów metali ciężkich i zanieczyszczeń organicznych w remediacji wód, ścieków oraz gleb • właściwości fizyczno-chemiczne odpadów w aspekcie możliwości ich unieszkodliwiania i odzysku, z uwzględnieniem robót inżynierskich i rekultywacji • wpływ zanieczyszczeń obszarowych, w tym składowisk odpadów na środowisko • zabezpieczenie środowiska przed ujemnym oddziaływaniem odpadów • techniczna i biologiczna rekultywacja terenów poprzemysłowych, w tym składowisk odpadów • magnetometria glebowa jako metoda wskaźnikowa skażenia terenu objętego działalnością przemysłową • wykorzystanie energii odpadowej wód zrzutowych z energetyki oraz wód geotermalnych do podgrzewania gleb w celu prowadzenia produkcji roślinnej

http://www.ipis.zabrze.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

uprawiane dyscypliny: elektronika, informatyka, inżynieria materiałowa, mechanika
kierunki działalności: podstawy projektowania, wytwarzania i użytkowania procesów, materiałów i konstrukcji • mechanika ciała stałego • gazodynamika • hydrodynamika • akustyka, biomechanika, ultradźwięki • pola elektromagnetyczne • układy mechaniczne • informatyka stosowana • wybrane zagadnienia inżynierii materiałowej i gospodarki energetycznej

http://www.ippt.gov.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych