Posiedzenia - rok 2011

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 16 grudnia 2011 r.

Komisja do spraw etyki w nauce na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2011 r. przyjęła stanowiska: w sprawie zgłoszonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności” (sygn. 04/2011);
w sprawie anonimowego doniesienia o nieprawidłowościach przy nadaniu stopnia doktora habilitowanego przez Radę Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (sygn. 06/2011); w sprawie domniemanego naruszenia praw autorskich przez pracownika naukowego SGH w Warszawie (sygn. 08/2011); w sprawie ewentualnych zarzutów dotyczących braku obiektywizmu recenzentów Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (sygn. 07/2011).
W tym samym dniu odbyło się także wspólne posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce, Komitetu Etyki w Nauce PAN i Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich. Przedmiotem spotkania tych gremiów było ustalenie zasad współpracy w sprawach dotyczących etyki w nauce. Uczestnicy spotkania przedstawili również propozycje reformy orzecznictwa dyscyplinarnego w systemie szkolnictwa wyższego. Przyjęto stanowisko
w sprawie nowelizacji aktów prawnych dotyczących orzecznictwa dyscyplinarnego.


Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 25 października 2011 r.

W dniu 25 października 2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce, na którym omówiono sprawy skierowane do Komisji w okresie od września do października br. Zaproponowano rozstrzygnięcie w sprawie przekazanej przez Instytut Rozrodu Zwierząt
i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie (sygn. 03/2011). Ponadto członkowie Komisji ustalili, że w dniu 16 grudnia br. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce, Prezydium Komitetu Etyki w Nauce PAN i Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 6 września 2011 r.

W dniu 6 września 2011 r. na posiedzeniu Komisji do spraw etyki w nauce zaproponowano rozstrzygnięcie sprawy skierowanej przez Komisję Dyscyplinarną przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego (sygn. 01/2011) oraz ustalono dalsze procedowanie w sprawie wniesionej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dotyczącej ewentualnego naruszenia praw autorskich przy prezentacji projektu rozwojowego realizowanego w Instytucie Chemii Przemysłowej
w Warszawie (sygn. 02/2011). Ponadto członkowie Zespołu do spraw opracowania projektu Kodeksu etyki pracownika naukowego przekazali informacje o prowadzonych i planowanych działaniach.


Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 18 lipca 2011 r.

W dniu 18 lipca 2011 r. odbyło się posiedzenie organizacyjne oraz pierwsze posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce. Członkowie Komisji do spraw etyki w nauce wybrali na Przewodniczącego Komisji do spraw etyki w nauce prof. dr hab. Andrzeja Zolla. Zastępcą Przewodniczącego Komisji został prof. dr hab. Maciej W. Grabski. Członkowie Komisji do spraw etyki w nauce opracowali i przyjęli regulamin działania Komisji do spraw etyki w nauce. Komisja podjęła również uchwałę w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Kodeksu etyki pracownika naukowego, w składzie: prof. Andrzej Górski - przewodniczący oraz prof. Maciej W. Grabski. Do uczestnictwa w pracach zespołu, jako eksperta, zaproszono prof. dr hab. Adama Zielińskiego.