Posiedzenia - rok 2016

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 12 grudnia 2016 r.

Na posiedzeniu planarnym Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 12 grudnia 2016 r. członkowie Komisji kontynuowali omawianie m.in.: zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez jednego z profesorów z Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie; sprawy ewentualnych „nieprawidłowości we wniosku habilitacyjnym jednego z doktorów w jednym z Instytutów PAN, a także zgłoszenia ewentualnego „naruszenia autorstwa i bezprawnego wykorzystania pomysłu i nazwy projektu urządzenia” w projekcie prowadzonym w jednej z jednostek naukowych PAN.

W związku z wpływem nowej korespondencji Komisja powróciła do rozpatrywania sprawy  ewentualnego naruszenia zasad etyki w nauce przez jednego z profesorów z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w związku z postępowaniem awansowym doktora zatrudnionego w tej Uczelni oraz sprawy ewentualnego naruszenia zasad etyki w nauce przez promotora w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora w Politechnice Krakowskiej.

Komisja przeanalizowała również zgłoszenie trzech członków PAN dotyczące zastrzeżeń do procedowania kandydatury jednego z profesorów na członka korespondenta PAN w 2016 r. oraz pytanie z jednego z Instytutów PAN w sprawie wyrażenia zgody w zakresie zagadnień etycznych w międzynarodowym projekcie w ramach programu finansowanego przez Unię Europejską.

 

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 14 listopada 2016 r.

W dniu 14 listopada 2016 r. w Politechnice Łódzkiej odbyło się wspólne posiedzenie Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych i Komisji do spraw etyki w nauce, na którym dyskutowano m.in. o naruszeniach standardów etycznych i przestrzeganiu rzetelności naukowej w polskim środowisku naukowym i akademickim. W spotkaniu uczestniczyli również prorektorzy ds. nauki, rzecznicy dyscyplinarni i przewodniczący komisji dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich łódzkich uczelni, a także Prezes Oddziału PAN w Łodzi oraz dyrektorzy łódzkich instytutów PAN.  

Na posiedzeniu planarnym Komisji członkowie Komisji rozpatrzyli bieżącą korespondencję. Omówiono m.in.: zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez jednego z profesorów z Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie; sprawę ewentualnego rozpowszechniania przez jednego z pracowników naukowych w jednym z instytutów PAN informacji m.in. o rzekomym plagiacie książki jednego z doktorantów, co  miało spowodować zamknięcie jego przewodu doktorskiego; wniosek o „sprawdzenie przestrzegania etosu w nauce przez jednego z dr. hab. z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” – recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym, a także sprawę ewentualnych „nieprawidłowości treściowych wniosku habilitacyjnego jednego z doktorów w jednym z instytutów PAN”. Komisja ponownie przeanalizowała też: sprawę ewentualnego „naruszenia praw autorskich i nieprawidłowości w przebiegu postępowań wyjaśniających prowadzonych przez Senacką Komisję ds. Etyki w Nauce Uniwersytetu Wrocławskiego”; sprawę ewentualnego plagiatu w pracy doktorskiej jednego z doktorów habilitowanych z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; sprawę ewentualnych zastrzeżeń do składu komisji habilitacyjnej powołanej przez  Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w postępowaniu habilitacyjnym; sprawę  ewentualnego popełnienia fałszerstwa w jednej z rozpraw doktorskich w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz sprawę podejrzenia popełnienia przez jednego z pracowników naukowych SGGW ewentualnych przewinień dyscyplinarnych.

 

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 19 września 2016 r.

Na posiedzeniu Komisji w dniu 19 września 2016 r. rozpatrywano przede wszystkim sprawy związane z ewentualnymi nieprawidłowościami dotyczącymi postępowań awansowych. Członkowie Komisji omawiali m.in.: sprawę ewentualnego plagiatu w pracy doktorskiej jednego z doktorów habilitowanych z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i zgłoszenie ewentualnego „naruszenia autorstwa i bezprawnego wykorzystania pomysłu i nazwy projektu urządzenia” w projekcie prowadzonym w jednej z jednostek naukowych PAN. Członkowie Komisji powrócili także do sprawy ewentualnego popełnienia fałszerstwa w jednej z rozpraw doktorskich w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i sprawy ewentualnych nieprawidłowości w procedurze postępowania habilitacyjnego zgłoszonej przez habilitantkę. Zapoznano się również z dalszą korespondencją w sprawie prośby o ocenę z punktu widzenia zasad etyki pracownika naukowego oraz pod kątem prawnym postępowania recenzentów wniosku habilitacyjnego złożonego w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz o ocenę postępowania profesora z jednego z instytutów PAN.

 

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 20 czerwca 2016 r.

Na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2016 r. Komisja kontynuowała m.in.: rozpatrywanie sprawy dotyczącej możliwości wykorzystania przez doktoranta wyników samodzielnie przeprowadzonych badań naukowych na materiale aktowym, stanowiącym własność uczelni (uprzednio zatrudniającej doktoranta), w rozprawie doktorskiej przedstawianej w innej uczelni przy jednoczesnym sprzeciwie kierownika komórki organizacyjnej (katedry) uczelni uprzednio zatrudniającej doktoranta; sprawy ewentualnego plagiatu w rozprawie doktorskiej w UAM i wykorzystania dorobku intelektualnego przekazanego przez byłego promotora. Powrócono do omówienia pytania z Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, dotyczącego prowadzenia zabiegów kosmetycznych i konieczności powołania komisji etyki przy uczelni. Członkowie Komisji zapoznali się również z prośbą jednej z habilitantek o wyjaśnienie kwestii związanych z procedurą w postępowaniu habilitacyjnym. 

 

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 23 maja 2016 r.

Na posiedzeniu Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 23 maja 2016 r. członkowie Komisji kontynuowali opracowywanie projektu nowego Kodeksu etyki pracownika naukowego i przyjęli roboczą wersję tego dokumentu. Omówiono również sprawy bieżące, m.in.: dyskutowano o  zaleceniach Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczących badań z udziałem ludzi; sprawie ewentualnego naruszenia praw autorskich przez pracownika naukowego z SGH w Warszawie w jednej z publikacji. Rozpatrzono kolejne pisma skierowane z Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie ewentualnego zastosowania niedozwolonych zapożyczeń w pracy doktorskiej zgłoszonej do nagrody. 

 

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 25 kwietnia 2016 r.

Na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2016 r. Komisja powróciła do rozpatrywania m.in.: skargi na postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu -ewentualnych nieprawidłowości w postępowaniu Komisji Dyscyplinarnej; sprawy „napisania przez jednego z profesorów z ZUT o sobie samym opinii dla Centralnej Komisji w postępowaniu o tytuł, spełniając w ten sposób  wysoce naganną prośbę jednego z recenzentów w tym postępowaniu; ponownie sprawy możliwości wykorzystania przez doktoranta wyników samodzielnie przeprowadzonych badań naukowych na materiale aktowym, stanowiącym własność uczelni (uprzednio zatrudniającej doktoranta), w rozprawie doktorskiej przedstawianej w innej w innej uczelni przy jednoczesnym sprzeciwie kierownika komórki organizacyjnej (katedry) uczelni uprzednio zatrudniającej doktoranta. Omawiano pytanie dotyczące konieczności uzyskania zgody Komisji na testowanie produktów kosmetycznych na koleżankach w ramach przygotowywanych materiałów do pracy magisterskiej. Członkowie Komisji opracowywali także kolejne punkty do projektu Kodeksu etyki pracownika naukowego.

 

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 14 marca 2016 r.

Posiedzenie Komisji w dniu 14 marca 2016 r. członkowie rozpoczęli od uczczenia  minutą ciszy pamięci zmarłego 12 lutego 2016 r. prof. Macieja W. Grabskiego, zastępcy przewodniczącego Komisji. W gronie Komisji powitano nowego członka – prof. Andrzeja Grzywacza. Członkowie Komisji wybrali także, jednogłośnie, na zastępcę przewodniczącego Komisji prof. Andrzeja Górskiego.

Następnie członkowie Komisji kontynuowali rozpatrywanie m.in.: sprawy ewentualnych nieprawidłowości w przebiegu postępowania habilitacyjnego na jednym z wydziałów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (wycofanie wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego i umorzenie go); sprawy z Uniwersytetu Wrocławskiego ewentualnego zastosowania niedozwolonych zapożyczeń w pracy doktorskiej zgłoszonej do nagrody. Odniesiono się także do sprawy ewentualnego naruszenia praw autorskich i nieprawidłowości w przebiegu postępowań wyjaśniających prowadzonych przez Senacką Komisję ds. Etyki w Nauce Uniwersytetu Wrocławskiego. Komisja omawiała zgłoszenie o ewentualnym użyciu stopni lub tytułu naukowego przez osobę nieposiadającą do tego uprawnienia; sprawę ewentualnego uzyskania stopni i tytułu naukowego przez jednego z profesorów ChAT na podstawie dorobku naukowego będącego w większości tłumaczeniem prac z języka angielskiego; sprawę dotyczącą możliwości wykorzystania przez doktoranta wyników samodzielnie przeprowadzonych badań naukowych na materiale aktowym, stanowiącym  własność uczelni (uprzednio zatrudniającej doktoranta), w rozprawie doktorskiej przedstawianej w innej w innej uczelni przy jednoczesnym sprzeciwie kierownika komórki organizacyjnej (katedry) uczelni uprzednio zatrudniającej doktoranta. Komisja przeanalizowała zgłoszenie w sprawie postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli Akademickich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego przeciwko jednemu z dr hab. w sprawie nieprawidłowości podczas przewodu habilitacyjnego. Członkowie Komisji zapoznali się z uwagami do obowiązującego Kodeksu etyki pracownika naukowego zgłoszonymi przez KRASP, RGIB oraz uczelnie i kontynuowali prace nad projektem Kodeksu.

 

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 8 lutego 2016 r.

Na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2016 r. rozpatrzono pismo z prośbą o wyjaśnienie, czy dopuszczalne jest założenie przez pracownika jednostki naukowej spółki lub świadczenie pracy w takiej spółce i w związku z tym kontynuowano omawianie zagadnienia współdziałania spółek spin-off z jednostkami naukowymi i potencjalnym konflikcie interesów. Powrócono do sprawy ewentualnych nieetycznych praktyk stosowanych przez badaczy biorących udział w projekcie Globe – Global Climate Change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities. Omówiono pismo w sprawie skargi na postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Ponadto, członkowie Komisji rozpoczęli prace nad nowelizacją Kodeksu etyki pracownika naukowego

 

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 11 stycznia 2016 r.

Pierwsza część posiedzenia Komisji w dniu 11 stycznia 2016 r. dotyczyła zasad współdziałania spółek spin-off z jednostkami naukowymi. Problematykę tę przybliżył dr Krzysztof Chlebus z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Pełnomocnik Rektora ds. transferu wiedzy, Prezes  Zarządu Spółki – Centrum Innowacji Medycznych, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2012-2014.

W drugiej części posiedzenia członkowie Komisji rozpatrywali sprawę ewentualnych nieprawidłowości w przebiegu postępowania habilitacyjnego na jednym z wydziałów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (wycofanie wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego i umorzenie go); sprawę z Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczącą ewentualnego zastosowania niedozwolonych zapożyczeń w pracy doktorskiej zgłoszonej do nagrody. Komisja zapoznała się także z pytaniem dotyczącym możliwości  powoływania się na Kodeks etyki pracownika naukowego przez organizację badawczo-rozwojową. Ponadto, członkowie Komisji dyskutowali o potrzebie nowelizacji Kodeksu etyki pracownika naukowego.