Posiedzenia - rok 2020

Posiedzenie Komisji do Spraw Etyki w Nauce w dniu 14 grudnia 2020 r. (wideokonferencja)

Członkowie Komisji na posiedzeniu Komisji w dniu 14 grudnia 2020 r. omówili zagadnienie „Konflikt interesów, a zatrudnienie”.

Zapoznano się z: wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie przestrzegania standardów etycznych w jednym z punktowanych czasopism naukowych, a także z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie dopuszczalności odmowy poprawy recenzji (dzieła) w postępowaniu o nadanie stopnia doktora, mimo stwierdzenia tamże niezgodności ze stanem faktycznym.

Ponadto Komisja dyskutowała o przedstawionych przez Ministra Edukacji i Nauki propozycjach nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i wprowadzenia tzw. „pakietu wolnościowego”.

Posiedzenie Komisji do Spraw Etyki w Nauce w dniu 23 listopada 2020 r. (wideokonferencja)

Członkowie Komisji do Spraw Etyki w Nauce na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2020 r. zapoznali się m. in. ze zgłoszeniem ewentualnego nieuprawnionego wykorzystania przez pracownika Uniwersytetu Gdańskiego w swoim artykule fragmentów doktoratu innego pracownika naukowego. Komisja powróciła do omawiania: sprawy dotyczącej wypowiedzi medialnych jednego z pracowników naukowych i podstaw skierowania jej do rzecznika dyscyplinarnego uczelni; sprawy ewentualnych nieprawidłowości i naruszeń etycznych w AWFiS w Gdańsku.

Kontynuowano również m. in.: analizowanie sprawy dotyczącej ewentualnych zastrzeżeń do jakości jednej z recenzji pracy doktorskiej obronionej w Politechnice Warszawskiej, a także sprawy ewentualnego wystąpienia konfliktu interesów i naruszenia zasad etyki w nauce przez pracownika Uniwersytetu Gdańskiego. Komisja rozpatrzyła dalszą korespondencję z Narodowego Centrum Nauki w związku ze sprawą ewentualnego konfliktu interesów między osobą składającą wniosek w konkursie o grant badawczy a członkiem Komisji oceniającej wnioski.

Ponadto członkowie Komisji zapoznali się ze stanowiskami niektórych uczelni w sprawie ewentualnego wprowadzenia uregulowań dotyczących statusu profesora emerytowanego.

Posiedzenie Komisji do Spraw Etyki w Nauce w dniu 19 października 2020 r. (wideokonferencja)

Na posiedzeniu w dniu 19 października 2020 r. członkowie Komisji do Spraw Etyki w Nauce dyskutowali m. in. na temat komunikatu jednej z uczelni w sprawie skierowania do wyjaśnienia przez rzecznika dyscyplinarnego Uczelni sprawy dotyczącej wypowiedzi medialnych jednego z pracowników naukowych.

Rozpatrzono też: wniosek o wydanie opinii w sprawie pełnienia przez jednego z  profesorów funkcji rektora uczelni w kontekście podejrzenia współpracy z organami bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 i popełnienia kłamstwa lustracyjnego; zawiadomienie dotyczące ewentualnego naruszenia zasad etyki w związku z wyborem Rektora w jednej ze szkół wyższych. Powrócono do sprawy ewentualnego naruszenia zasad etyki w nauce przez osoby z zespołu badawczego, z którymi współpracowała doktorantka jednego z uniwersytetów.

Ponadto Komisja do Spraw Etyki w Nauce przyjęła stanowisko w sprawie poprawek Polskiego Towarzystwa Etycznego dotyczących projektu (z dnia 28 lipca 2020 r.) ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

Posiedzenie Komisji do Spraw Etyki w Nauce w dniu 21 września 2020 r. (wideokonferencja)

Na posiedzeniu w dniu 21 września 2020 r. członkowie Komisji do Spraw Etyki w Nauce ponownie dyskutowali na tematkwestii uregulowania statusu „profesora emerytowanego”.

Kontynuowano m. in. omawianie: sprawy ewentualnych nieprawidłowości w procedurze habilitacyjnej oraz w konkursie na stanowisko kierownika-nauczyciela akademickiego w jednej z uczelni, a także prośbę o opinię w sprawie ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Komisji Dziekańskiej w procedurze habilitacyjnej; zgłoszenia dotyczącego ewentualnych nieprawidłowości w postępowaniu o nadanie tytułu doktora habilitowanego kandydatowi z UTP w Bydgoszczy.Przeanalizowano również: sprawę dotyczącą ewentualnych błędnych informacji w postępowaniu habilitacyjnym w jednym z Instytutów PAN; zgłoszenie ewentualnych nieprawidłowości w Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie,a także sprawę ewentualnych  nieprawidłowości i naruszeń etycznych w AWFiS w Gdańsku.

Posiedzenie Komisji do Spraw Etyki w Nauce w dniu 15 czerwca 2020 r. (wideokonferencja)

Na posiedzeniu Komisji do Spraw Etyki w Nauce w dniu 15 czerwca 2020 r. członkowie Komisji poruszyli m. in. następujące zagadnienia : „Etyka w nauce a COVID-19”, „Etyka pracy zdalnej”, „Centralny Rejestr Spraw zgłaszanych i rozstrzygniętych przez Komisję do Spraw Etyki w Nauce/Centralny Rejestr Postępowań Dyscyplinarnych”; „Jawność recenzji naukowych”. Powrócono też do problematyki związanej z inicjatywą Komisji w sprawie uregulowania statusu profesora emerytowanego.

Ponadto Komisja zapoznała się z rekomendacjami The League of European Research Universities dotyczącej rzetelności badań naukowych.

Członkowie Komisji przeanalizowali także: sprawę dotyczącą zastrzeżeń do recenzowania dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie tytułu profesora i ewentualnego naruszenia zasad etyki w nauce przez jedną z recenzentek; prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie ewentualnego naruszenia zasad etyki poprzez upublicznienie informacji związanych z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Posiedzenie Komisji do Spraw Etyki w Nauce w dniu 18 maja 2020 r. (wideokonferencja)

W dniu 18 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Etyki w Nauce, na którym członkowie Komisji dopracowali i przyjęli projekt nowelizacji Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego (Wydanie III). Zapoznano się też: ze zgłoszeniem dotyczącym ewentualnego konfliktu interesów między osobą składającą wniosek w konkursie o grant badawczy a członkiem Komisji oceniającej wnioski; z wnioskiem o opinię w sprawie ewentualnych błędnych informacji w postępowaniu habilitacyjnym w jednym z Instytutów PAN; ze zgłoszeniem dotyczącym ewentualnych nieprawidłowości w postępowaniu o nadanie tytułu doktora habilitowanego kandydatowi z UTP w Bydgoszczy. Komisja ponownie rozpatrzyła sprawę ewentualnych nieprawidłowości w procedurze habilitacyjnej oraz w konkursie na stanowisko kierownika-nauczyciela akademickiego w jednej z uczelni, a także prośbę o opinię w sprawie ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Komisji Dziekańskiej w procedurze habilitacyjnej. Ponadto przeanalizowano zgłoszenie dotyczące odmowy udostępnienia recenzji autorowi artykułu przez redakcję jednego z czasopism naukowych. Powrócono do omawiania: wniosku o ocenę postępowania pracownika Instytutu PAN ubiegającego się o tytuł naukowy profesora oraz wniosku o wydanie opinii w sprawie ewentualnego naruszenia zasad etyki w nauce przez pracownika jednego z uniwersytetów i jednego z instytutów PAN.

Posiedzenie Komisji do Spraw Etyki w Nauce w dniu 17 lutego 2020 r.

Członkowie Komisji do Spraw Etyki w Nauce na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2020 r. zapoznali się m. in. z wnioskami: o wdrożenie postępowania administracyjnego w przedmiocie uchylenia uchwały przyznającej stopień naukowy doktora habilitowanego nadany w 2019 r. dla jednego z doktorów; o wdrożenie postępowania administracyjnego w przedmiocie uchylenia uchwały przyznającej stopień naukowy doktora nadany w 2012 r. dla jednego z magistrów; o opinię czy istnieje potrzeba rewizji dotychczasowych zasad sporządzania recenzji naukowych bądź potrzeba wprowadzenia innych, poza dobrymi praktykami, mechanizmów służących zapewnieniu transparentności procedury recenzowania artykułów naukowych.

Komisja wydała opinię w sprawie ewentualnego naruszenia praw autorskich przez jednego z kandydatów do tytułu profesora. Powrócono do omówienia spraw dotyczących: ewentualnego naruszenia zasad etyki w nauce przez pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; ewentualnych nieprawidłowości w zarządzaniu Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a także ewentualnych nieprawidłowości i naruszeń etycznych w AWFiS w Gdańsku.

Ponadto członkowie Komisji zajęli stanowisko w sprawie „ochrony wolności w podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki” w ramach prekonsultacji publicznych prowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dyskutowano również na tematy: „Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni a etyka w nauce”, „konflikt interesów”, „status emerytowanego profesora”.

 

Posiedzenie Komisji do Spraw Etyki w Nauce w dniu 20 stycznia 2020 r.

Na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2020 r. Komisja do Spraw Etyki w Nauce zapoznała się m. in. z następującymi sprawami: z prośbą o wyrażenie opinii czy jeden z kandydatów do tytułu profesora naruszył prawa autorskie; z wnioskiem o opinię czy osoby z zespołu, z którymi współpracowała Doktorantka UW naruszyły zasady etyki w nauce; z wnioskiem o ocenę postępowania dr hab. inż. z jednego z instytutów PAN ubiegającego się o tytuł naukowy profesora; a także z wnioskiem o „wszczęcie postępowania dyscyplinującego wobec osób uczestniczących w procedurze habilitacji” przeprowadzonej w Akademii Sztuki Wojennej.

Powrócono do spraw: ewentualnego naruszenia zasad etyki w nauce przez pracownika Uniwersytetu Gdańskiego i jednego z instytutów PAN; ewentualnego naruszenie etyki w nauce przez habilitanta z Politechniki Wrocławskiej; ewentualnej nieuczciwości naukowej, nepotyzmu i zastrzeżeń do postępowania o nadanie tytułu profesora nauk o zdrowiu w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; ewentualnych naruszeń etyki w nauce przez pracowników naukowych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Ponadto Komisja przeanalizowała dodatkowe materiały do Raportu Akademii Młodych Uczonych Problemy instytutów i reforma PAN oczami młodych naukowców z 2018 r.

Członkowie Komisji  dyskutowali o „Etycznych problemach związanych z ewaluacją w nauce” i konieczności uregulowania statusu emerytowanego profesora.