Wręczanie nagród naukowych i wyróżnień w Wydziale Nauk Medycznych PAN

W dniu 9 grudnia 2015 r. w siedzibie Wydziału V PAN w Pałacu Kultury i Nauki, w obecności kierownictwa Akademii i Wydziału oraz zaproszonych gości, odbyła się uroczystość wręczenia nagród naukowych i wyróżnień Wydziału Nauk Medycznych PAN.

101

Od lewej: dr hab. Lidia Tomkiewicz-Pająk, dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. Piotr Podolec
(z tyłu), prof. Jacek Moll, prof. Witold Rużyłło (Dziekan Wydz. V PAN), prof. Stanisław Czuczwar (Wiceprezes PAN), prof. Krzysztof Selmaj, dr hab. Marcin Mycko, prof. Jan Albrecht, prof. Bohdan Lewartowski, prof. Grzegorz Opolski, dr Agata Walczak, dr Mariola Świderek-Matysiak.

 

82

Prof. Janusz Komender, prof. Witold Rużyłło (Dziekan Wydziału V PAN), prof. Stanisław Czuczwar (Wiceprezes PAN), prof. Marek Krawczyk (Rektor WUM), prof. Stanisław Filipowicz (Dziekan Wydz. I PAN). 

 

 

Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego za wybitne osiągnięcia w zakresie kardiochirurgii dziecięcej otrzymał prof. dr hab. Jacek Moll.

Profesor Moll ukończył dwie szkoły wyższe: Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej oraz Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi, co znacząco wpłynęło na rozwój Jego pracy naukowej i zawodowej. Opracował oryginalne modele mechanicznych zastawek serca. Jest twórcą od podstaw najpierw Oddziału, a następnie Kliniki Kardiochirurgii w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, którą do dziś kieruje. Klinika ta jest wiodącym w Polsce ośrodkiem leczącym wrodzone wady serca u dzieci w najmłodszym wieku. Prof. Moll wprowadził do leczenia metodę korekcji anatomicznej u dzieci z przełożeniem wielkich pni tętniczych oraz korekcję metodą Rossa w przypadku wad zastawki aorty. Skonstruowana przez Profesora Molla sztuczna zastawka mechaniczna serca została wykorzystana w polskich sztucznych komorach serca opracowanych przez zespół Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

3903

 Prof. Jacek Moll, w głębi: dr Mariola Świderek-Matysiak, prof. Bohdan Lewartowski, prof. Grzegorz Opolski, prof. Jan Albrecht.

 

22

Prof. Jacek Moll, prof. Witold Rużyłło (Dziekan Wydz. V PAN), prof. Stanisław Czuczwar (Wiceprezes PAN).

 


Nagrodę im. Jędrzeja Śniadeckiego za cykl 5 publikacji pt.: Patofizjologia krążenia płucnego w nadciśnieniu płucnym i po operacji Fontana otrzymał zespół: prof. Piotr Podolec, dr hab. Grzegorz Kopeć, dr hab. Lidia Tomkiewicz-Pająk, z Kliniki Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii UJ CM w Krakowie.
Zgłoszone do nagrody prace dostarczyły do literatury światowej dodatkowe, nieznane dotąd dane na temat krążenia płucnego w dwóch rzadkich, a jednocześnie mało poznanych i przez to trudnych w leczeniu zespołach klinicznych, tj. w pierwotnym nadciśnieniu płucnym oraz po operacji Fontana (z krążeniem Fontana). Przedstawione w tych pracach (IF 24,96) wyniki badań i wnioski mają fundamentalne znaczenie w poznaniu patofizjologii krążenia płucnego oraz wnoszą nowe elementy do rozpoznania i leczenia chorych z nadciśnieniem płucnym i po operacji Fontana.

 3945

Prof. Piotr Podolec, prof. Witold Rużyłło (Dziekan Wydz. V PAN), dr hab. Lidia Tomkiewicz-Pająk, dr hab. Grzegorz Kopeć.

 

040

dr hab. Lidia Tomkiewicz-Pająk, prof. Stanisław Czuczwar (Wiceprezes PAN), prof. Witold Rużyłło (Dziekan Wydz. V PAN).

 

Nagrodę Wydziałową za cykl 3 publikacji dotyczących badań z zakresu neuroimmunologii,
w szczególności poszukiwania nowych metod terapii stwardnienia rozsianego (sclerosis multiplex, SM) otrzymał zespół: prof. Krzysztof Selmaj, dr hab. Marcin Mycko, dr Agata Walczak, dr Mariola Świderek-Matysiak, z Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Tematyka nagrodzonych prac dotyczy badań z zakresu neuroimmunologii, w szczególności poszukiwania nowych metod terapii stwardnienia rozsianego. Badania opisane w publikacjach obejmują analizy od badań podstawowych i przedklinicznych z wykorzystaniem modelu zwierzęcego SM, aż po próbę kliniczną przeprowadzoną bezpośrednio u chorych na SM. Dane bibliograficzne tych prac (IF 19,117) stawiają je pośród najbardziej prestiżowych publikacji dotyczących nowych metod terapii w stwardnieniu rozsianym.

3936

Prof. Krzysztof Selmaj, dr Mariola Świderek-Matysiak, dr Agata Walczak, dr hab. Marcin Mycko.

 

54

dr Mariola Świderek-Matysiak, prof. Stanisław Czuczwar (Wiceprezes PAN), prof. Witold Rużyłło (Dziekan Wydz. V PAN).

 

Laur Medyczny im. Dr Wacława Mayzla otrzymali:
Anna E. Płatek, studentka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – za pracę pt.: Usefulness of the D-Dimer Concentration as a Predictor of Mortality in Patients With Out-of-Hospital Cardiac Arrest (Am J Cardiol. 2013; 112:467-71).
Badania, zgłoszonej do wyróżnienia pracy, dotyczyły analizy poziomu osoczowego D-Dimer
w czasie przyjmowania pacjentów do szpitala na skutek zatrzymania akcji serca po resuscytacji. Celem badania było ustalenie czy koncentracja D-Dimer w osoczu może być czynnikiem prognostycznym śmiertelności u pacjentów z zatrzymaniem akcji serca poza szpitalem.
Kornelia Czaja, studentka Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im.
K. Marcinkowskiego w Poznaniu – za pracę pt.: On the interactions of indazole derivative with nucleosides – Toward modeling the cytotoxic activity mechanism (Comput. Theor. Chem. 2015; Vol. 1059, s.45-50). Zgłoszona do nagrody praca i jej wyniki potwierdzają rezultaty wcześniejszych badań sugerujących, że cytotoksyczne i związane z tym przeciwnowotworowe działanie pochodnych indazolu wynika z ich bezpośredniego łączenia się z DNA. Pochodne indazolu znalazły zastosowanie w leczeniu wielu schorzeń, m.in. chorób u podłoża których leżą przewlekłe stany zapalne oraz chorób nowotworowych.
Mateusz Hołda i Mateusz Koziej, studenci Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie – za pracę pt.: Anatomical variations of the coronary sinus valve (Thebesian valve): implications for electrocardiological procedures (Europace, 2015). W artykule tym dokonują pełnej, autorskiej klasyfikacji morfologii zastawki Thebezjusza na, największej jak dotąd, próbie 273 serc. Zastawka ta może być zasadniczą przeszkodą przy cewnikowaniu serca i dopiero stworzenie pełnego jej opisu, pozwoliło autorom pracy dojść do wniosku, że tylko zastawki, które w całości pokrywają ujście zatoki wieńcowej, mogą być uznane za przeszkodę dla klinicysty. Proponują także rozwiązania pozwalające zminimalizowanie negatywnego wpływu obecności zastawki na wszelkie procedury wymagające cewnikowania zatoki wieńcowej.

 103

od lewej: prof. Janusz Komender, prof. Grzegorz Opolski, Anna E. Płatek, Kornelia Czaja, prof. Stanisław Czuczwar (Wiceprezes PAN), Mateusz Hołda, Mateusz Koziej, prof. Marek Krawczyk (Rektor WUM), prof. Witold Rużyłło (Dziekan Wydz. V PAN).