ERC Advanced grants

Projekty ERC Advanced grants skierowane są do doświadczonych badaczy o uznanym dorobku naukowym. Zgodnie z wytycznymi Rady, mają być to osoby aktywne naukowo, które mogą, adekwatnie do reprezentowanej dziedziny i własnej ścieżki kariery, wykazać się znaczącymi dokonaniami w ostatniej dekadzie.  

Przykłady znaczących osiągnięć:
•    10 publikacji jako główny autor w uznanych międzynarodowych czasopismach recenzowanych  w danej dziedzinie  lub interdyscyplinarnych
•    3 ważne monografie (z których co najmniej 1 przetłumaczona została na inny język)
•    5 patentów
•    10 prezentacji wygłoszonych na zaproszenie na lub uczelniach
•    3 ekspedycje badawcze pod własnym kierownictwem
•    Zaangażowanie w organizację 3 uznanych międzynarodowych konferencji
•    Międzynarodowe uznanie związane z przyznanymi nagrodami
•    Istotny wkład w rozpoczęcie kariery innego wybitnego naukowca
•    Uznany wkład w innowacje przemysłowe

Jedynym kryterium oceny w procesie przyznawania grantu jest doskonałość naukowa odnosząca się zarówno do zgłoszonego projektu jaki i dorobku naukowego głównego badacza (Lidera).

Projekty ERC zapewniają Liderom znaczną niezależność:
→ projekt przyznawany jest na jego badania – jeśli w trakcie projektu lider zmienia instytucję, to grant podąża za nim,
→ lider podpisuje z goszczącą go instytucją umowę, która gwarantuje mu znaczną swobodę przy realizacji projektu.

Lider, a także pozostali członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju na świecie. Istotne jest jednak to, by instytucja goszcząca znajdowała się w jednym  z krajów Unii Europejskiej bądź w kraju stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Wymagane jest też by Lider w trakcie trwania projektu spędzał 50 % czasu pracy w Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonym z H2020.

Maksymalna wysokość finansowania: 2,5 mln euro
Maksymalny czas trwania projektu: 5 lat
Minimalne zaangażowanie: 30% czasu pracy
 
Możliwe jest zwiększenie budżetu o 1 000 000 € jeśli:
•    Lider w związku z realizacją projektu musi dokonać „naukowej przeprowadzki” spoza Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego
•    Planowany jest zakup aparatury badawczej znacznej wartości
•    Konieczny będzie dostęp do specjalnej infrastruktury badawczej

W ramach grantu można sfinansować wszelkie niezbędne koszty bezpośrednio związane  z realizacją projektu (m.in. wynagrodzenie lidera i pozostałych członków zespołu badawczego, aparatury zgodnie z zasadami amortyzacji, materiałów i odczynników, publikacji, podróży, opłat konferencyjnych, zleceń zewnętrznych) jak i koszty pośrednie instytucji goszczącej.