ERC Consolidator grants

Projekty ERC Consolidator grants skierowane są do naukowców, posiadających tytuł doktora od przynajmniej 7, a maksymalnie od 12 lat*. Zgodnie z wytycznymi Rady, mają być to osoby cechujące się niezależnością i dojrzałością naukową. Muszą one dodatkowo wykazać się znaczącymi dokonaniami naukowymi adekwatnymi  do etapu kariery naukowej oraz reprezentowanej dziedziny (np. kilkoma ważnymi publikacjami bez udziału promotora, innymi ważnymi publikacjami w międzynarodowych czasopismach recenzowanych jako pierwszy autor, prezentacjami na uznanych konferencjach międzynarodowych, patentami, nagrodami).  

Jedynym kryterium oceny w procesie przyznawania grantu jest doskonałość naukowa odnosząca się zarówno do zgłoszonego projektu jaki i dorobku naukowego głównego badacza (Lidera).

Projekty ERC zapewniają Liderom znaczną niezależność:
→ projekt przyznawany jest na jego badania – jeśli w trakcie projektu lider zmienia instytucję, to grant podąża za nim,
→ lider podpisuje z goszczącą go instytucją umowę, która gwarantuje mu znaczną swobodę przy realizacji projektu.

Lider, a także pozostali członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju na świecie. Istotne jest jednak to, by instytucja goszcząca znajdowała się w jednym  z krajów Unii Europejskiej bądź w kraju stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Wymagane jest też by Lider w trakcie trwania projektu spędzał 50% czasu pracy w Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonym z H2020.

Maksymalna wysokość finansowania: 2 mln euro
Maksymalny czas trwania projektu: 5 lat
Minimalne zaangażowanie: 40% czasu pracy

Możliwe jest zwiększenie budżetu o 750 000 € jeśli:
•    Lider w związku z realizacją projektu musi dokonać „naukowej przeprowadzki” spoza Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego
•    Planowany jest zakup aparatury badawczej znacznej wartości
•    Konieczny będzie dostęp do specjalnej infrastruktury badawczej

W ramach grantu można sfinansować wszelkie niezbędne koszty bezpośrednio związane  z realizacją projektu (m.in. wynagrodzenie lidera i pozostałych członków zespołu badawczego, aparatury zgodnie z zasadami amortyzacji, materiałów i odczynników, publikacji, podróży, opłat konferencyjnych, zleceń zewnętrznych) jak i koszty pośrednie instytucji goszczącej.

*Okres od uzyskania tytułu doktora może zostać wydłużony:
a.    w przypadku kobiet posiadających dzieci – o 18 miesięcy na każde dziecko urodzone przed lub po uzyskaniu tytułu doktora lub, w przypadku dłuższego niż 18 miesięcy urlopu faktycznie wykorzystanego przez matkę, o właściwie udokumentowany okres tego urlopu;
b.    w przypadku mężczyzn posiadających dzieci – o właściwie udokumentowany czas faktycznie wykorzystanego urlopu rodzicielskiego/wychowawczego na każde dziecko urodzone przed lub po uzyskaniu tytułu doktora;
c.    w przypadku długoterminowej choroby, służby publicznej lub stażu klinicznego – o właściwie udokumentowany okres urlopu wziętego w związku z wymienionymi wyżej przyczynami po uzyskaniu tytułu doktora.