ERC Starting Grants

Projekty ERC Starting grants skierowane są do młodych naukowców, posiadających tytuł doktora od przynajmniej 2, a maksymalnie od 7 lat*. Zgodnie z wytycznymi Rady, mają być to osoby rozpoczynające swoją samodzielną pracę naukową, które jednak mogą pochwalić się już znaczącymi dokonaniami naukowymi adekwatnymi do etapu kariery naukowej oraz dziedziny (np. przynajmniej jedną ważną publikacją bez udziału promotora, innymi ważnymi publikacjami w międzynarodowych czasopismach recenzowanych jako pierwszy autor, prezentacjami na uznanych konferencjach międzynarodowych, patentami, nagrodami).  

Jedynym kryterium oceny w procesie przyznawania grantu jest doskonałość naukowa odnosząca się zarówno do zgłoszonego projektu jaki i dorobku naukowego głównego badacza (Lidera).

Projekty ERC zapewniają Liderom znaczną niezależność:
→ projekt przyznawany jest na jego badania – jeśli w trakcie projektu lider zmienia instytucję, to grant podąża za nim,
→ lider podpisuje z goszczącą go instytucją umowę, która gwarantuje mu znaczną swobodę przy realizacji projektu.

Lider, a także pozostali członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju na świecie. Istotne jest jednak to, by instytucja goszcząca znajdowała się w jednym z krajów Unii Europejskiej bądź w kraju stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Wymagane jest też by Lider w trakcie trwania projektu spędzał w roku 50 % czasu w Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonym z H2020.
 
Maksymalna wysokość finansowania: 1,5 mln euro
Maksymalny czas trwania projektu: 5 lat
Minimalne zaangażowanie: 50% czasu pracy

Możliwe jest zwiększenie budżetu o 500 000 € jeśli:
•    Lider w związku z realizacją projektu musi dokonać „naukowej przeprowadzki” spoza Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego
•    Planowany jest zakup aparatury badawczej znacznej wartości
•    Konieczny będzie dostęp do specjalnej infrastruktury badawczej

W ramach grantu można sfinansować wszelkie niezbędne koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu (m.in. wynagrodzenie lidera i pozostałych członków zespołu badawczego, aparatury zgodnie z zasadami amortyzacji, materiałów i odczynników, publikacji, podróży, opłat konferencyjnych, zleceń zewnętrznych) jak i koszty pośrednie instytucji goszczącej.

*Okres od uzyskania tytułu doktora może zostać wydłużony:
a.    w przypadku kobiet posiadających dzieci – o 18 miesięcy na każde dziecko urodzone przed lub po uzyskaniu tytułu doktora lub, w przypadku dłuższego niż 18 miesięcy urlopu faktycznie wykorzystanego przez matkę, o właściwie udokumentowany okres tego urlopu;
b.    w przypadku mężczyzn posiadających dzieci – o właściwie udokumentowany czas faktycznie wykorzystanego urlopu rodzicielskiego/wychowawczego na każde dziecko urodzone przed lub po uzyskaniu tytułu doktora;
c.    w przypadku długoterminowej choroby, służby publicznej lub stażu klinicznego – o właściwie udokumentowany okres urlopu wziętego w związku z wymienionymi wyżej przyczynami po uzyskaniu tytułu doktora.