Apel w sprawie ks. dr hab. Alfreda Wierzbickiego

My niżej podpisani członkowie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN  z wielkim zdziwieniem i zaniepokojeniem przyjęliśmy komunikat Kolegium Rektorskiego KUL, dotyczący skierowania sprawy ks. dr. hab. Alfreda Wierzbickiego, ze względu na jego publiczne wystąpienia w obronie praw człowieka, do oceny jednego z Rzeczników Dyscyplinarnych KUL. Nie zamierzamy ingerować w wewnętrzne sprawy KUL, ani zajmować stanowiska wobec statutu obowiązującego w tej uczelni. Rozumiemy, że KUL jest uczelnią wyznaniową, która jako taka ma prawo stawiać swoim pracownikom szczególne wymagania, wykraczając poza ogólne normy naukowej rzetelności obowiązujące w innych uczelniach. Podzielamy jednak opinię innego etyka i byłego rektora KUL, ks. prof. Andrzeja Szostka, że skierowanie sprawy ks. Alfreda Wierzbickiego, w związku z jego „wypowiedziami medialnymi”, do oceny jednego z Rzeczników Dyscyplinarnych KUL, jest krokiem niemającym żadnej podstawy w statucie KUL, a w szczególności nieuzasadnianym przez jego paragraf głoszący, że „na wydziałach kościelnych Uniwersytetu mogą być zatrudnione jako nauczyciele akademiccy te osoby, które należą do Kościoła katolickiego i odznaczają się nieskazitelnością życia, czystością doktryny i pilnością w pełnieniu obowiązków”, a nauczając „spraw dotyczących wiary lub moralności” wykonują swoje zadania „w pełnej wspólnocie z Nauczycielskim Urzędem Kościoła”. Księdza dr. hab. Alfreda Wierzbickiego mieliśmy sposobność poznać jako jednego z najbardziej godnych reprezentantów środowiska naukowego KUL, który istotnie odznacza się nieskazitelnością życia, pilnością w pełnieniu obowiązków, jak również godną raczej uznania niż napiętnowania troską o sprawy publiczne. Co się zaś tyczy doktrynalnej czystości jego wypowiedzi w kwestiach etycznych, a także ich pełnej zgodności z Nauczycielskim Urzędem Kościoła, bardziej powołany do ich oceny wydaje się nam uznany specjalista z zakresu etyki katolickiej, jakim niewątpliwie jest – niewidzący w nich nic nagannego - ks. prof. Andrzej Szostek, niż jeden z Rzeczników Dyscyplinarnych KUL, z samej istoty tej funkcji mający przecież odmienne zadania. Krok Kolegium Rektorskiego KUL traktujemy więc raczej jako zasmucający akt rezygnacji z autonomii tej tak szanowanej katolickiej uczelni, niemający nic wspólnego z nauką ani wiarą chrześcijańską.

 • Prof. Andrzej Rychard
 • Prof. Andrzej Friszke
 • Prof. Ryszard Nycz
 • Prof. Stanisław Waltoś
 • Prof. Stanisław Gomułka
 • Prof. Krystyna Chojnicka
 • Prof. Dariusz Jemielniak
 • Prof. Hubert Orłowski
 • Prof. Piotr Salwa
 • Prof. Antoni Sułek
 • Prof. Przemysław Czapliński
 • Prof. Ewa Łętowska
 • Prof. Małgorzata Kossowska
 • Prof. Jerzy Zajadło
 • Prof. Grażyna Borkowska
 • Prof. Mirosława Marody
 • Prof. Jerzy Limon
 • Prof. Hubert Izdebski
 • Prof. Zbigniew Kwieciński
 • Prof. Jerzy Wilkin
 • Prof. Jerzy Brzeziński
 • Prof. Jerzy Strzelczyk
 • Prof. Marek Mejor
 • Prof. Hubert Orłowski
 • Prof. Jerzy Axer
 • Prof. Jan Woleński
 • Prof. Elżbieta Witkowska-Zaremba
 • Prof. Włodzimierz Galewicz
 • Prof. Andrzej Rottermund
 • Prof. Michał Tymowski