Postępy Nauk Rolniczych 2/2010

okadka2Publikacja do pobrania


Spis treści


Wieś, rolnictwo i agrobiznes polski pięć lat po akcesji do UE
(Seminarium Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN oraz Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN)

 • B. Klepacki — Wprowadzenie
 • A. Kowalski, W. Józwiak — Sytuacja rolnictwa polskiego w warunkach objęcia wspólną polityką rolną
 • R. Urban — Stan i możliwości rozwojowe polskiego przemysłu spożywczego
 • W. Poczta — Potencjał i pozycja konkurencyjna polskiego sektora rolno-żywnościowego na rynku europejskim
 • B. Klepacki, S. Stańko — Formy wsparcia rozwoju rolnictwa i wsi w Polsce
 • A. Bołtromiuk — Środowiskowe efekty wspierania rozwoju obszarów wiejskich z funduszy unijnych
 •  D. Czykier-Wierzba, P. Wierzba — Pomoc z budżetu ogólnego Unii Europejskiej dla Polski w latach 2004–2008 i jej efekty
 • E. Grabczyńska, M. Kiełkiewicz — Transgeniczne warzywa o zwiększonej odporności na szkodniki
 • M. Cieślińska — Wirusy i fitoplazmy orzecha włoskiego i leszczyny
 • T. Strabel — Selekcja genomowa – nowe narzędzie w doskonaleniu zwierząt
 • A. Krzepiłko — Znaczenie reakcji wolnorodnikowych w toksyczności insektycydów dla organizmów ssaków
 • S. Podlaski, D. Chołuj, G. Wiśniewski — Produkcja biomasy z roślin energetycznych


Contents


  The forms of supporting development in agriculture and rural areas in Poland
  (Seminar of the Division of Agricultural, Forestry, and Veterinary Sciences PAS and the Committee on Agricultural Economics PAS

 • B. Klepacki — Introduction
 • A. Kowalski, W. Józwiak — The situation of Polish agriculture in terms of covering with the common agricultural policy
 • R. Urban — State and development possibilities of Polish food industry
 • W. Poczta — Competitive potential and competitive position of Polish agri-food sector on the European market
 • B. Klepacki, S. Stańko — Forms of supporting development in agriculture and rural areas in Poland
 • A. Bołtromiuk — Environmental results of rural development support from the EU funds
 • D. Czykier-Wierzba, P. Wierzba — Support for Poland from general budget of the European Union within 2004 and 2008 and its results
 • E. Grabczyńska, M. Kiełkiewicz — Pest-resistant transgenic vegetables
 • M. Cieślińska — Viruses and phytoplasmas of walnut and hazelnut
 • T. Strabel — Genomic selection – a new method for genetic improvement of the livestock
 • A. Krzepiłko — The role of free radical reactions for insecticide toxicity to mammal organisms
 • S. Podlaski, D. Chołuj, G. Wiśniewski — Production of biomass from energy crops