Postępy Nauk Rolniczych 3/2011

postepy_3_2011_

Publikacja do pobrania

Spis treści

 • Profesor Tadeusz Garbuliński (1920–2011) – M. Truszczyński, B. Obmińska-Mrukowicz
 • P. Smyda – Wykorzystanie somatycznej fuzji do przenoszenia agronomicznie ważnych cech z dzikich gatunków Solanum do genomu ziemniaka uprawnego Solanum tuberosum L.
 • M. Kurowska, M. Małuszynski, I. Szarejko – Wykorzystanie strategii TILLING w hodowli roślin
 • E. Łukaszuk, I. Ciereszko – Mechanizmy dostosowawcze roślin do warunków niedoboru fosforu
 • A. Piwowar – Innowacje w zakresie nawożenia mineralnego i ich praktyczne zastosowanie
 • J. Korzeniowska, E. Stanisławska-Glubiak – Nowe trendy w wykorzystaniu fosforytów w rolnictwie
 • K. Szulc, W. Dolata, J.T. Buczyński, E. Skrzypczak – Rasa złotnicka pstra jako surowiec do wytwarzania produktów mięsnych wysokiej jakości
 • Z. Kogut – Techniczno-energetyczne aspekty uprawy gleby z wykorzystaniem mulczu
 • Z. Kogut – Jakość pracy narzędzi w uprawie gleby z wykorzystaniem mulczu
 • T. Leszczuk – Stanowisko badawcze do optymalizacji procesu wytwarzania nawozów o spowolnionym działaniu
 • J. Rembeza – GMO a ceny na międzynarodowym rynku zbóż

Kronika

 • Konferencja „Nowe technologie w rolnictwie zrównoważonym", Kielce 10–11 marca 2011 r. – J. Pawlak, A. Seliga

Contents

 • In Commemoration of Professor Tadeusz Garbuliński (1920–2011) – M. Truszczyński, B. Obmińska-Mrukowicz
 • P. Smyda – Somatic fusion as a tool for introducing important agronomical traits from wild Solanum species to S. tuberosum L. genome
 • E. Łukaszuk, I. Ciereszko – Mechanisms of plant's acclimation to phosphorus deficiency
 • A. Piwowar – The innovations in the sphere of mineral fertilization and their practical application
 • J. Korzeniowska, E. Stanisławska-Glubiak – New trends in using rock phosphates in agriculture
 • K. Szulc, W. Dolata, J.T. Buczyński, E. Skrzypczak – The Złotnicka Spotted breed as a raw material for the production of premium meat products
 • Z. Kogut – Technical and energy aspects of soil surface mulching cultivation
 • Z. Kogut – Quality aspects of soil surface mulching cultivation
 • T. Leszczuk – Desing of the research to optimize the manufacturing process of granular fertilizer with slow relase of nutrients
 • J. Rembeza – GMO and international grain prices

Chronicle

 • Conference on "New technologies in sustainable agriculture", held in Kielce, on 10–11 March, 2011 – J. Pawlak, A. Seliga