Postępy Nauk Rolniczych 2/2007
Publikacja do pobraniaSpis treści
 • K. Golnik, A. Kozłowska-Makulska — Polerowirusy i ich szkodliwość
 • R. Weber — Zagrożenie i sposoby ograniczania chorób fuzaryjnych pszenicy
 • A. Dzierżyńska — Wykorzystanie komunikacji chemicznej między roślinami do zwalczania chwastów pasożytniczych
 • J. Boczek — Wpływ subletalnych dawek pestycydów na owady i roztocze
 • Z.T. Dąbrowski — Ocena badań nad ekologicznymi konsekwencjami uprawy odmian genetycznie modyfikowanych (GM): przykład oddziaływania kukurydzy Bt na organizmy niedocelowe
 • W. Wadas — Stosowanie osłon z tworzyw sztucznych w uprawie ziemniaka na wczesny zbiór
 • E. Sosin, J. Strzetelski — Strawność skrobi kukurydzianej w przewodzie pokarmowym bydła
 • D. Czykier-Wierzba — Wpływ ceł rolnych na dochody budżetu ogólnego Unii Europejskiej w latach 1971–2004
 • A.M. Bernacki — Oryginalny dorobek polskiej rachunkowości rolniczej w okresie zaborów, stan współczesny i wnioski na przyszłość

Kronika
 • M. Truszczyński — Sympozjum: Zur Rolle der Veterinärmedizin in Forschung und Gesellschaft – Rola medycyny weterynaryjnej w badaniach naukowych i w społeczeństwie (Berlin, 13–14 X 2006 r.)

Recenzje i prezentacje
 • Recenzja książki „Ochrona pieczarki” pod redakcją Jędrzeja Maszkiewicza — K. Sobieralski
 • Recenzja książki Franciszka Tomczaka pt. „Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju” — A. Grzelak


Contents
 • K. Golnik, A. Kozłowska-Makulska — Poleroviruses and their significance
 • R. Weber — Treat and the ways of reducing fusariosis in wheat
 • A. Dzierżyńska — The advantage of plants chemical communication in parasitic weeds control
 • J. Boczek — The effect of sublethal doses of pesticides on insects and mites
 • Z.T. Dąbrowski — Evaluation of opinions on ecological consequences of growing genetically modified (GM) crops: case studies on the effects of Bt maize cultivars on non-target organisms
 • W. Wadas — Use of plastic covers in potato cultivation for early crop
 • E. Sosin, J. Strzetelski — Corn starch digestibility in whole tract of the cattle
 • D. Czykier-Wierzba — The influence of agrarian customs duties on the revenue of general budget in the European Union
 • A.M. Bernacki — Original achievements of the Polish agricultural accounting during territorial annexation, actual state and conclusions for the future

Chronicle
 • M. Truszczyński — Sympozjum: Zur Rolle der Veterinärmedizin in Forschung und Gesellschaft– Role of veterinary medicine in scientific research and in the society (Berlin, 13–14 X 2006 r.)

Reviews and presentations
 • Review of the book „Protection of field mushroom” edited by Jędrzej Maszkiewicz — K. Sobieralski
 • Review of the book „Family farming in agriculture. Conditions and development mechanisms” by Franciszek Tomczak — A. Grzelak