Postępy Nauk Rolniczych 6/2007
Publikacja do pobrania


Spis treści
 • J. Boczek — Skład chemiczny roślin, zmiany klimatu a pojawy szkodników
 • D. Szopińska — Patologiczne aspekty kondycjonowania nasion
 • L. Sas-Paszt, S. Głuszek — Rola korzeni oraz ryzosfery we wzroście i plonowaniu roślin sadowniczych
 • S. Kryczyński — Zmiany w taksonomii wirusów roślin
 • A. Kuczyńska, M. Surma, T. Adamski — Metody biometryczne i molekularne w przewidywaniu wartości kombinacji krzyżówkowych u roślin samopylnych
 • H. Wiśniewska, L. Błaszczyk, J. Chełkowski — Charakterystyka genotypów pszenicy pod kątem odporności na fuzariozę kłosów, mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną
 • E. Cieślik, I. Gajda, K. Topolska — Karczoch – warzywo o dużych walorach odżywczych i zdrowotnych
 • W. Józwiak, J. Juźwiak, M. Zieliński — Warunki gospodarowania i struktura dochodów a rentowność kapitału własnego gospodarstwa rolnego
 • Kronika - Międzynarodowa Konferencja na temat: Environmental Impact of Genetically Modified Organisms – Oddziaływanie genetycznie zmodyfikowanych organizmów na środowisko (Warszawa, 23–25 maja 2007 r.) — Z.T. Dąbrowski


Contents
 • J. Boczek — Global climate change and arthropod plant pests
 • D. Szopińska — Pathological aspects of seed conditioning
 • L. Sas-Paszt, S. Głuszek — Role of the rhizosphere in growth and yielding of fruit-bearing plants
 • S. Kryczyński — The changes in plant virus taxonomy
 • A. Kuczyńska, M. Surma, T. Adamski — Biometric and molecular methods to effective choice in self-pollinated plants
 • H. Wiśniewska, L. Błaszczyk, J. Chełkowski — Evaluation of wheat genotypes resistance to Fusarium head blight, powdery mildew and leaf rust
 • E. Cieślik, I. Gajda, K. Topolska — Artichoke – vegetable with high nutritive and medicinal qualities
 • W. Józwiak, J. Juźwiak, M. Zieliński — Management conditions and the income structure versus own capital profitability of a family farm
 • Chronicle - International conference on: Environmental Impact of Genetically Modified Organisms (held in Warsaw, 23–25 may 2007) — Z.T. Dąbrowski