Komitet Zoologii PAN

 

Adres do korespondencji:
90-237 Łódź,
ul. Banacha 1/3,
Zakład Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej, Uniwersytet Łódzki,
e-mail: bartos@biol.uni.lodz.pl

 

 

Prezydium:
przewodniczący:
prof. dr hab. Janusz MARKOWSKI – Uniwersytet Łódzki
tel. 0-42/ 635 45-21;
e-mail: marko@biol.uni.lodz.pl

 

 

Zastępcy przewodniczącego:
prof. dr hab. Jacek DABERT, prof. UAM – Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
prof. dr hab. Adam NADACHOWSKI – Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków

 

 

Członkowie:
prof. dr hab. Wiesław BOGDANOWICZ – Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI – Uniwersytet Gdański, Gdańsk
prof. dr hab. Wanda M. WEINER – Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków

 

Sekretarz:
dr Maciej BARTOS – Uniwersytet Łódzki
tel. 0-42/ 635-45-40,
e-mail: bartos@biol.uni.lodz.pl

 

 

Członkowie Komitetu:
1. prof. dr hab. Czesław BŁASZAK – Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
2. prof. dr hab. Joanna GLIWICZ – Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
3. dr hab. Michał GRABOWSKI – Uniwersytet Łódzki, Łódź
4. dr hab. Dariusz IWAN (spec.) – Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
5. prof. dr hab. Krzysztof JAŻDŻEWSKI – Uniwersytet Łódzki, Łódź
6. prof. dr hab. Wojciech NIEDBAŁA – Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
7. prof. dr hab. Henryk OKARMA – Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
8. prof. dr hab. Tomasz OSIEJUK – Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
9. prof. dr hab. Andrzej PIECHOCKI – Uniwersytet Łódzki, Łódź
10. prof. dr hab. Beata M. POKRYSZKO, prof. UWr. – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
11. dr hab. Leszek RYCHLIK (spec.) – Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
12. prof. dr hab. Jacek SICIŃSKI – Uniwersytet Łódzki, Łódź
13. prof. dr hab. Piotr TRYJANOWSKI, prof. UAM – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
14. prof. dr hab. Marek WANAT – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
15. prof. dr hab. Elżbieta WARCHAŁOWSKA-ŚLIWA – Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków
16. prof. dr hab. Andrzej WIKTOR – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
17. prof. dr hab. Wojciech WITALIŃSKI – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
18. prof. dr hab. Andrzej J. WITKOWSKI – Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
19. prof. dr hab. Mieczysław WOLSAN, (spec.) - Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa

 

 

Zakres działania:
całokształt nauk zoologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu organizmalnego oraz teoretyczne i praktyczne implikacje tych nauk. Komitet został utworzony w 1952 r.

 

 

Struktura:
Komitet nie posiada komisji, sekcji i zespołów.

 

Wydawnictwo:
Komitet nie posiada własnego wydawnictwa.

 

Materiały z posiedzeń Komitetu:
- Zoologia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
- Zoologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: [Zakład Zoologii Bezkręgowców], [Katedra Ekologii i Biogeografii], [Zakład Zoologii Kręgowców]
- Zoologia na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie [Zakład Ochrony Przyrody], [Zakład Zoologii]
- Zoologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie [Katedra Entomologii, Katedra Zoologi], [Ekologii Zwierząt i Łowiectwa]
- Zoologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim [Katedra Zoologii i Ekologii]
- Zoologia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie [Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii]
- Zoologia na Uniwersytecie Szczecińskim [Katedra Zoologii Bezkręgowców i Limnologii], [Katedra Zoologii Kręgowców i Antropologii], [Katedra Zoologii Ogólnej]
- Zoologia na Uniwersytecie Zielonogórskim [Wydział Biologii UZ], [Katedra Ochrony Przyrody], [KOP-publikacje], [Katedra Zoologii], [Katedra Zoologii-publikacje], [Katedra Botaniki i Ekologii], [Katedra Botaniki i Ekologii-publikacje], [Muzeum Przyrodnicze-publikacje]

 

Committee of Zoology, Polish Academy of Sciences   
Address for correspondence:
90-237 Łódź, Banacha 1/3,
Department of Teacher Training and Biodiversity Studies, Łódź University, Łódź,
E-mail: bartos@biol.uni.lodz.pl

 

Presidium:
Chairman:
prof. dr hab. Janusz MARKOWSKI – Łódź University, Łódź
tel. 0-42/ 635 45-21;
e-mail: marko@biol.uni.lodz.pl

 

Vice Chairs:
prof. dr hab. Jacek DABERT, prof. UAM – Adam Mickiewicz University, Poznań
prof. dr hab. Adam NADACHOWSKI – Institute of Systematics and Evolution of Animals PAS, Kraków

 

Members:
prof. dr hab. Wiesław BOGDANOWICZ – Museum and Institute of Zoology PAS, Warszawa
prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI – Gdańsk University, Gdańsk
prof. dr hab. Wanda M. WEINER – Institute of Systematics and Evolution of Animals PAS, Kraków

 

Secretary:
dr Maciej BARTOS – Łódź University, Łódź
tel. 0-42/ 635-45-40,
e-mail: bartos@biol.uni.lodz.pl

 

Members of the committee:
1. prof. dr hab. Czesław BŁASZAK – Adam Mickiewicz University, Poznań
2. prof. dr hab. Joanna GLIWICZ – Museum and Institute of Zoology PAS, Warszawa
3. dr hab. Michał GRABOWSKI – Łódź University, Łódź
4. dr hab. Dariusz IWAN (spec.) – Museum and Institute of Zoology PAS, Warszawa
5. prof. dr hab. Krzysztof JAŻDŻEWSKI – Łódź University, Łódź
6. prof. dr hab. Wojciech NIEDBAŁA – Adam Mickiewicz University, Poznań
7. prof. dr hab. Henryk OKARMA – Institute of Nature Conservation PAS, Kraków
8. prof. dr hab. Tomasz OSIEJUK – Adam Mickiewicz University, Poznań
9. prof. dr hab. Andrzej PIECHOCKI – Łódź University, Łódź
10. prof. dr hab. Beata M. POKRYSZKO, prof. UWr. –Wrocław University, Wrocław
11. dr hab. Leszek RYCHLIK (spec.) – Adam Mickiewicz University, Poznań
12. prof. dr hab. Jacek SICIŃSKI – Łódź University, Łódź
13. prof. dr hab. Piotr TRYJANOWSKI, prof. UAM – Poznań University of Life Sciences, Poznań
14. prof. dr hab. Marek WANAT – Wrocław University, Wrocław
15. prof. dr hab. Elżbieta WARCHAŁOWSKA-ŚLIWA – Institute of Systematics and Evolution of Animals PAS, Kraków
16. prof. dr hab. Andrzej WIKTOR – Wrocław University, Wrocław
17. prof. dr hab. Wojciech WITALIŃSKI – Jagiellonian University, Kraków
18. prof. dr hab. Andrzej J. WITKOWSKI – Museum of Natural History, Wrocław University, Wrocław
19. prof. dr hab. Mieczysław WOLSAN, (spec.) – Museum and Institute of Zoology PAS, Warszawa

 

Scope of activities:
The scope of the committee is the entirety of zoological sciences with particular focus on the organismal level, theoretical and applied implications of the sciences. The committee was established in the year 1952.

 

Structure:
The committee does not have sections or working groups.

 

Journals:
The committee does not have its own journal.

 

Materials from the meetings of the Committee:
- Zoology in the University of Warmia and Mazury in Olsztyn
- Zoology in the Nicolaus Copernicus University in Toruń: [Zakład Zoologii Bezkręgowców], [Katedra Ekologii i Biogeografii], [Zakład Zoologii Kręgowców]
- Zoology in the University of Maria Curie Skłodowska in Lublin [Zakład Ochrony Przyrody], [Zakład Zoologii]
- Zoology in the University of Life Siences in Lublin [Katedra Entomologii], [Katedra Zoologi], [Ekologii Zwierząt i Łowiectwa]
- Zoology in the Catholic University of Lublin [Katedra Zoologii i Ekologii]
- Zoology in the Medical University of Lublin [Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii]
- Zoology in the University of Szczecin [Katedra Zoologii Bezkręgowców i Limnologii], [Katedra Zoologii Kręgowców i Antropologii], [Katedra Zoologii Ogólnej]
- Zoology in the University of Zielona Góra [Wydział Biologii UZ], [Katedra Ochrony Przyrody], [KOP-publikacje], [Katedra Zoologii], [Katedra Zoologii-publikacje], [Katedra Botaniki i Ekologii], [Katedra Botaniki i Ekologii-publikacje], [Muzeum Przyrodnicze-publikacje]