Prezes

prnastr

 

Prof. Jerzy Duszyński, członek korespondent PAN

ur. 6 marca 1949 roku

 
Specjalność naukowa: biochemia

Członek korespondent PAN od 2007 roku

 Profesor w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 

 


Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna

Stopień doktora nauk biologicznych uzyskał w zakresie biochemii, tytuł profesora –1993; wypromował 5 doktorów nauk.

Najważniejsze opublikowane prace, m.in.:

  •     Microcompartmentation of Aspartate in Rat Liver Mitochondria (współautorzy: G. Mueller, K. LaNoue), „Journal of Biological Chemistry”, 253, 1978;
  •     Energy Storage Capacity of the Mitochondrial Proton-Motive Force (z: L. Wojtczak, A. Żółkiewska), „Biochimica et Biophysica Acta”, 851, 1986;
  •     Regulation of Free and Bound Magnesium in Rat Hepatocytes and Isolated Mitochondria (współautorzy: B.E. Corkey, T.L. Rich, B. Matschinsky, J.R.    Williamson), „Journal of Biological Chemistry”, 261, 1986;
  •     Extracellular pH Modifies Mitochondrial Control of Capacitative Calcium Entry in Jurkat Cells (z: K. Zabłocki, J. Szczapanowska) „Journal of Biological Chemistry”, 280, 2005;
  •     PML Regulates Apoptosis at Endoplasmic Reticulum Modulating Calcium Release (współautorzy: C. Giorgi, K. Ito, H.K. Lin, C. Santangelo, M. R. Wieckowski, M. Lebiedzinska, A. Bonon, M. Bonora, R. Bernardi, R. Rizzuto,C. Tacchetti,P. Pinton, P.P. Pandolfi), „Science” 30 (6008), 2010.

 

Funkcje w strukturach PAN, m.in.:

Dziekan Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, członek Prezydium PAN (kadencja 2011-14).

Przewodniczący Rady Dyrektorów Placówek PAN (2007-08).

 

Członek dyrekcji Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (wicedyrektor ds. naukowych – od 2002 roku, dyrektor, 2003-08), działalność w Radzie Naukowej Instytutu (sekretarz Rady Naukowej, 1990-92; przewodniczący Rady, 1996–2001).

 

Udział w pracach rad naukowych: Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN (3 kadencje); Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN (kadencja 2007-10).

Członek kierownictwa, koordynator Polskiej Sieci Biologii Molekularnej i Komórkowej UNESCO/PAN. Członek Międzynarodowego Komitetu Doradczego przy Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej.

Udział w pracach Komitetu Redakcyjnego „European Journal of Biochemistry” (członek, 1987-96) i „Biochimica Biophysica Acta (BBA) – Bioenergetics” (2010-14); członek FEBS Publication Committee (2003-06) i FEBS Science and Society Committee (2011).

 

Krajowy delegat do prac BioMedSciences European Strategy Forum for Research Infrastructures (2005–09); krajowy delegat do grupy ekspertów opracowującej mapę drogową dużych infrastruktur badawczych, OECD w ramach Globalnego Forum Naukowego – GSF OECD (od 2007 roku).

 

Inne rodzaje działalności, m.in.:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2007-08).

Współzałożyciel Fundacji Szkoły Festiwalu Nauki.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Infrastruktury Badawczej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (powołany na kadencję 2006-09).

Przewodniczący NSZZ Solidarność w Instytucie im. M. Nenckiego PAN (1980-85); radny i przewodniczący Rady Miejskiej w Podkowie Leśnej (1989-93).