UWAGA! Odwiedzasz archiwalną stronę, która wkrótce przestanie działać. Zapraszamy do nowego serwisu pan.pl.

Wiceprezesi

prof rowinski

Prof. Paweł Rowiński, członek rzeczywisty PAN

Prof. Paweł Rowiński ur. 26 lutego 1965 roku, członek korespondent PAN od 2010 roku, od 2022 członek rzeczywisty PAN, profesor w Instytucie Geofizyki PAN

Specjalność naukowa:

hydrodynamika i hydrologia, w szczególności; modelowanie matematyczne oraz badanie eksperymentalne procesów hydrologicznych oraz hydrofizycznych; rzeki – turbulencja rzeczna i procesy transportowe; metody statystyczne w hydrologii; metody inteligentnej analizy danych; zmiany klimatyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna:

Stopień doktora nauk o Ziemi uzyskał w zakresie geofizyki w 1995 roku, doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geofizyki – w 2003 roku, tytuł profesora – w 2009 roku

Najważniejsze opublikowane prace, m.in.:

 • How novel is the "novel" black hole optimization approach? (współautorzy A.P. Piotrowski, J.J. Napiórkowski) INFORMATION SCIENCES,  Vol. 267, 191-200, 2014
 • Uncertainty in computations of the spread of warm water in a river - lessons from Environmental Impact Assessment case study (współautor M.B. Kalinowska) HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES,  Vol.16,  11, 4177-4190, 2012
 • Comparison of evolutionary computation techniques for noise injected neural network training to estimate longitudinal dispersion coefficients in rivers (współautorzy A.P. Piotrowski, J.J. Napiórkowski) EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, Vol. 39 , 1  1354-1361, 2012
 • Response to the slug injection of a tracer-a large-scale experiment in a natural river (współautorzy I. Guymer, K. Kwiatkowski) HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL,  Vol.53, 6, 1300-1309,  2008
 • A mixing-length model for predicting vertical velocity distribution in flows through emergent vegetation (współautor J. Kubrak) HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL, Vol.47,  6  893-904, 2002

Funkcje w strukturach PAN, m.in.:

 • od 2020 – Ze strony kierownictwa PAN odpowiada za zespół doradczy ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN
 • od 2019 – Przewodniczący zespołu ds. opracowania założeń do projektu oraz projektu nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk
 • 2015 (styczeń - maj) – Przewodniczący Rady Kuratorów Wydz. III PAN
 • 2012-2014 – Wiceprzewodniczący Rady Kuratorów Wydz. III PAN
 • 2009-2015 – Przewodniczący Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet
 • 2008-2015 – Dyrektor Instytutu Geofizyki PAN
 • 2004-2008 – Zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Geofizyki PAN
 • 2011-2014 – Członek Komisji ds. Działalności Upowszechniającej Naukę Polskiej Akademii Nauk
 • 2008-2022 – Rada Upowszechniania Nauki PAN
 • 2004-2015 – Członek Rady Naukowej Instytutu Geofizyki PAN
 • 2011-2018 – Członek Rady Naukowej Instytutu Oceanologii PAN
 • 2015-2018 – Członek Rady Naukowej Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN
 • 2015-2018 – Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Geologicznych PAN

Inne rodzaje działalności, m.in.:

 • Członek zarządu Europejskiej Federacji Akademii Nauk (ALLEA)
 • Zastępca przewodniczącego rady europejskiej sieci akademii SAPEA jako reprezentant Europejskiej Federacji Akademii Nauk (ALLEA)
 • Wiceprzewodniczący europejskiego oddziału International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR)
 • Kierownik Międzynarodowej Szkoły Hydrauliki pod auspicjami International Association of Hydraulic Research IAHR oraz Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, od 2006 r.
 • Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 2011 r.
 • Członek Zarządu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego Centrum Studiów Polarnych, 2014-2018
 • Członek Polar Task Force przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, od 2012 r.
 • Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, od 2009 r.
 • Przewodniczący Rady Redakcyjnej Serii Monograficznej Geoplanet: Earth and Planetary Sciences, Springer Verlag, od 2010 r.
 • Członek Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego, 2008-2015
 • Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Instytut Nowoczesnej Edukacji, od 2007

prof czuczwar

Prof. Stanisław Jerzy Czuczwar, członek rzeczywisty PAN

Urodzony w Lublinie dn. 7 maja 1952
Absolwent Wydz. Lekarskiego AM w Lublinie – 1975
Stopień doktora nauk medycznych – 1979 (AM Lublin)
Stopień dr. hab. n. med. – 1987 (AM Lublin)
Tytuł profesora – 1992 (AM Lublin)

Członek korespondent PAU (od roku 2012) oraz PAN (od roku 2013). Kierownik Katedry i Zakładu Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Zakładu Fizjopatologii Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Wchodzi w skład kolegium redakcyjnego Pharmacology Biochemistry and Behavior (Elsevier, od 1998) i Neurochemical Research (Springer, od 2014). W latach 2007-2010 prezes Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego.

Prowadzi badania nad interakcjami leków przeciwpadaczkowych w poszukiwaniu racjonalnych metod leczenia padaczki lekoopornej. Bada także wpływ ligandów różnych układów neuroprzekaźnikowych na działanie przeciwdrgawkowe i neurotoksyczne leków przeciwpadaczkowych.

Jest autorem/współautorem 376 artykułów naukowych (wg bazy PubMed), które do chwili obecnej były cytowane 7562 razy. Jego współczynnik H wynosi 42 (cytowania i współczynnik wg bazy Web of Science).

Był przewodniczącym Komitetu Naukowego Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego (Krynica, 2010) oraz organizuje coroczne konferencje „Progress in Research on Epilepsy and Antiepileptic Drugs”). Laureat subsydium profesorskiego „Mistrz” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2008).

Do dnia dzisiejszego wypromował 40 doktorów nauk medycznych, z których 4 osoby uzyskały habilitacje a dwie – tytuł profesora. Dodatkowo, w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii pracują 2 osoby ze stopniem doktora habilitowanego i 3 osoby z tytułem naukowym profesora. 


sfilipowicz 2

Prof. Stanisław Filipowicz, członek rzeczywisty PAN

Prof. Stanisław Filipowicz, ur. 15 lutego 1952 roku, członek rzeczywisty PAN, profesor w Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Specjalność naukowa: 

W początkowym okresie swoich badań prof. Filipowicz koncentrował się na problematyce polskiej myśli politycznej. Stopniowo jego zainteresowania przesuwały się w stronę zagadnień związanych z tradycją liberalną, myślą Oświecenia i amerykańską tradycją polityczną. W polu uwagi znalazły się również zagadnienia pojawiające się na pograniczu myśli politycznej i antropologii kulturowej.

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1978 roku uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy poświęconej polskiemu socjalizmowi utopijnemu. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w roku 1983, a tytuł profesora w 1991. Prof. Filipowicz jest profesorem w Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW, kierownikiem Zakładu Historii Myśli i Ruchów Społecznych Instytutu Nauk Politycznych UW. W latach 1991-1999 był dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych UW. Prof. Filipowicz wypromował 10 doktorów.

Najważniejsze opublikowane prace:

Do najważniejszych publikacji prof. Stanisława Filipowicza należą: „Mit i spektakl władzy” (Warszawa 1989; publikacja uhonorowana nagrodą naukową Wydziału I PAN), „Pochwała rozumu i cnoty Republikańskie credo Ameryki” (Kraków-Warszawa 1997), „Twarz i maska” (Kraków-Warszawa 1998), „Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu” (Warszawa 2007), „Galimatias. Zaprzepaszczony sens Oświecenia”, (Warszawa 2014), „Demokracja Interpretacja wyznania wiary” (Warszawa 2018), a także wydana niedawno (2018) w prestiżowym wydawnictwie Peter Lang książka „Truth and the Will to Illusion”.

Funkcje w strukturach PAN:

Prof. Stanisław Filipowicz został wybrany na członka korespondenta PAN w roku 2007, w roku 2013 został członkiem rzeczywistym Akademii. W roku 2011 objął stanowisko dziekana Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, funkcję tę pełnił dwie kadencje. Prof. Filipowicz od 2011 roku był również przedstawicielem Wydziału I PAN w Prezydium PAN. Prof. Filipowicz przez ponad dwadzieścia lat związany był z Instytutem Studiów Politycznych PAN, gdzie w latach 1993-2013 pełnił funkcję kierownika Zakładu Filozofii Polityki. Prof. Filipowicz jest również członkiem Komitetu Nauk Politycznych PAN.


RSłowiński.jpg

Prof. Roman Słowiński, członek rzeczywisty PAN

Prof. Roman Słowiński, ur. 16 marca 1952 roku, członek rzeczywisty PAN, profesor w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej i w Instytucie Badań Systemowych PAN. 

Specjalność naukowa:

Informatyka, a w szczególności "inteligentne systemy wspomagania decyzji", na które składają się badania operacyjne, sztuczna inteligencja i nowe technologie informatyczne.
Prof. R. Słowiński jest m.in. autorem oryginalnej metodyki wspomagania decyzji w oparciu o wiedzę odkrytą z niekompletnych danych, za którą otrzymał w 2005 roku Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna:

Prof. R. Słowiński uzyskał tytuł naukowy profesora w 1989 roku w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka. Jest założycielem i od 1989 roku kierownikiem Zakładu Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Od 2003 r. jest także profesorem w Instytucie Badań Systemowych PAN.

Jako twórca szkoły naukowej „inteligentnego wspomagania decyzji" wypromował 26 doktorów, z których 16 ma już habilitację lub tytuł profesora. Wielokrotnie przebywał za granicą jako profesor wizytujący w czołowych ośrodkach naukowych swojej specjalności. W szczególności spędził w sumie 4 lata we Francji, gdzie na Uniwersytecie Paryskim Dauphine otrzymał z konkursu tzw. katedrę europejską. Trzy uniwersytety zagraniczne nadały mu tytuł doktora honoris causa: Politechnika w Mons (Belgia, 2000), Uniwersytet Paryski Dauphine (Francja, 2001)  i Politechnika w Chanii na Krecie (Grecja, 2008). Od 2013 roku jest także członkiem Europejskiej Akademii Nauk Academia Europaea w Sekcji Informatycznej.

Od 1999 roku prof. R. Słowiński jest redaktorem naczelnym czasopisma European Journal of Operational Research (Elsevier) — jednego z najważniejszych czasopism z zakresu badań operacyjnych na świecie. Jest przewodniczącym Europejskiej Grupy Roboczej przy EURO nt. Wielokryterialnego Wspomagania Decyzji. Ma status Fellow International Rough Set Society i organizacji inżynierskiej IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Jest członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Za swoją działalność naukową otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in.: Złoty Medal EURO (Association of European Operational Research Societies, Aachen, 1991), Subsydium Profesorskie „Mistrz” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2001), Nagrodę Naukową Miasta Poznania (2003), Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2005), oraz Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Akademii Nauk (2016).

Najważniejsze opublikowane prace:

Jako autor lub współautor prof. R. Słowiński opublikował 14 książek oraz ponad 400 artykułów naukowych, w tym ponad 300 artykułów w wydawnictwach z listy JCR.  Baza Web of Science donosi o ponad 7 tys. cytowań obcych jego prac (h-index 44), Scopus o ponad 11 tys. cytowań (h-index 55), a Google Scholar o ponad 44 tys. cytowań (h-index 82).

Funkcje w strukturach PAN:

Prof. R. Słowiński został wybrany na członka korespondenta PAN w 2004 roku, a na członka rzeczywistego PAN w 2013 roku. W czasie dwóch kadencji (2011-2014 i 2015-2018) pełnił funkcję Prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Od 2015 roku jest przewodniczącym Komitetu Informatyki PAN.

Inne rodzaje działalności:

Prof. R. Słowiński został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Rada Miasta Poznania nadała mu tytuł „Zasłużonego dla Miasta Poznania" (2018), a Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu godność „wybitnej osobistości pracy organicznej" ze statuetką „Złotego Hipolita" (2017).

Działalność społeczna: od 2006 roku jest członkiem Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim; w latach 2006-2010 był członkiem pierwszej polskiej Rady Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.


rzabielski

Prof. Romuald Zabielski, członek korespondent PAN

Prof. Romuald Zabielski ur. 25 grudnia 1960 roku, członek korespondent PAN od 2013 roku Profesor w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Tytuł lekarza weterynarii otrzymał w 1984 r. (Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 1990 roku, doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych - w 1995 roku, tytuł profesora nauk weterynaryjnych - w 2004 roku.

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna

Był stypendystą zagranicznych uczelni i instytutów naukowych: stypendium Monbusho i JSPS post-doc (Rakuno Gakuen University i National Institute for Physiological Sciences, Japonia, 1991–1994), stypendium MESR (Institut national de la recherche agronomique, Francja, 1996–1997) i stypendium Karolinska Institutet, STINT (Uniwersytet w Lund, Szwecja, 1997–1998). Pełnił funkcję profesora wizytującego na uczelniach Rakuno Gakuen University, University of Bologna, Macquarie University (Sydney), Hokkaido University (Sapporo), University of Shizuoka, Nihon University (Fujisawa). W latach 1999–2004 był docentem w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie.

Specjalność naukowa:

weterynaria (fizjologia zwierząt) w szczególności: neurohormonalna regulacja funkcji trawiennych ssaków (okresowe wydzielanie soków trawiennych, rola nerwów błędnych i peptydów żołądkowo-jelitowych), rozwój budowy i czynności układu pokarmowego ssaków we wczesnym okresie postnatalnym, pokarmowa regulacja procesów rozwoju układu pokarmowego noworodków (rola kwasu masłowego, lektyn i in. biologicznie aktywnych składników siary, mleka i pokarmu stałego), mechanizmy regulacji motoryki przewodu pokarmowego, specyfika rozwoju zwierząt z zespołem wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu (IUGR) w kontekście predyspozycji do otyłości i cukrzycy typu 2 (badania modelowe na zwierzętach), neurohormonalna regulacja funkcji trawiennych po operacjach bariatrycznych, konstruowanie modeli zwierzęcych na potrzeby badań biomedycznych.

Autor ponad 200 publikacji naukowych z tego >150 z listy Journal Citation Reports, redaktor i współautor kilkunastu monografii (m.in. „Biology in Growing Animals”, tom I-IV, Elsevier; „Sterowanie rozwojem układu pokarmowego…”, PWRiL) i podręcznika „Fizjologia noworodka z elementami patofizjologii” (PWRiL). Opracował innowacyjne dodatki do pasz dla zwierząt gospodarskich i suplementy diety (12 patentów, w tym 2 EPO). Promotor 10 przewodów doktorskich: 2 doktorantów było stypendystami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, jeden stypendystą rządu Rzeczypospolitej Polskiej z Chin, a jeden bronił pracę w układzie podwójnego doktoratu cotutelle-de-these (SGGW – Uniwersytet Rennes, Francja).

Najważniejsze opublikowane prace, m.in.:

Zabielski R, Onaga T, Mineo H, Kato S. (1993). Periodic fluctuations in pancreatic secretion and duodenal motility investigated in neonatal calves. Experimental Physiology 78, 675-84.

Jakob S, Mosenthin R, Zabielski R, Rippe C, Winzell MS, Gacsalyi U, Laubitz D, Grzesiuk E, Pierzynowski SG. (2000). Fats infused intraduodenally affect the postprandial secretion of the exocrine pancreas and the plasma concentration of cholecystokinin but not of peptide YY in growing pigs. Journal of Nutrition 130 (10), 2450-5.

Lipiński P, Starzyński RR, Canonne-Hergaux F, Tudek B, Oliński R, Kowalczyk P, Dziaman T, Thibaudeau O, Gralak MA, Smuda E, Woliński J, Usińska A, Zabielski R. (2010). Benefits and risks of iron supplementation in anemic neonatal pigs. American Journal of Pathology 177, 1233-43.

Guilloteau P., Martin L., Eeckhaut V., Ducatelle R., Zabielski R., Van Immerseel F. (2010). From the gut to the peripheral tissues: the multiple effects of butyrate. Nutrition Research Reviews 23 (2), 366-384.

Langie S., Kowalczyk P., Tomaszewski B., Vasilaki A., Maas L.M., Moonen E.J., Palagani A., Godschalk R.W., Tudek B., van Schooten F.J., Vanden Berghe W., Zabielski R., Mathers J.C. (2014). Redox and epigenetic regulation of the APE1 gene in the hippocampus of piglets: the effect of early life exposures. DNA Repair 18:52-62.

Ferenc K., Pilżys T., Skrzypek T., Garbicz D., Marcinkowski M., Dylewska M., Gładysz P., Skorobogatov O., Gajewski Z., Grzesiuk E., Zabielski R. (2017). Structure and function of enterocyte in intrauterine growth retarded pig neonates. Disease Markers, vol. 2017, art ID 5238134.

Górka P., Kowalski Z.M., Zabielski R., Guilloteau P. (2018). Invited review: Use of butyrate to promote gastrointestinal tract development in calves. Journal of Dairy Science 101(6): 4785-4800.

Autor/współautor albumów fotograficznych i książek (Moje Tatry, Japonia na nowo – po raz pierwszy odkryta, Duchy Tatr).

Funkcje w strukturach PAN, m.in.:

 • • 2015-2018 – Przewodniczący Rady Kuratorów Wydz. II PAN
 • • 2015-obecnie - Członek Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN
 • • 2015-obecnie - Członek Rady Naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN
 • • 2015- obecnie - Członek Rady Naukowej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
 • • 2013-obecnie – Członek Rady Kuratorów Wydz. II PAN
 • • 1999-2003 – Dyrektor Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie

Inne rodzaje działalności, m.in.:

 • • 2016-2017 - Przewodniczący Zespołu Ewaluacyjnego w MNiSW
 • • 2013-2016 – Członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
 • • 2009-obecnie – Członek International Steering Committee “Digestive Pig Physiology”
 • • 2008-2014 – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego
 • • 2007-2016 - Prodziekan ds. studiów obcojęzycznych (WMW, SGGW)
 • • 1987-obecnie - Członek Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego