Prezydium

"Prezydium Akademii w okresie między sesjami Zgromadzenia Ogólnego Akademii wykonuje zadania określone w art. 15 ust. 1 oraz sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne Akademii w sposób zgodny z przepisami ustawy, statutem Akademii i uchwałami Zgromadzenia Ogólnego Akademii. W tym zakresie Prezydium Akademii wydaje odpowiednie zalecenia (...)".
(art. 19 ust. 1 ustawy o PAN z dnia 30 kwietnia 2010 r.)
 

Prezydium Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2019 - 2022)

Prezes

Prof. Jerzy Duszyński, czł. koresp. PAN

Wiceprezesi

- prof. Stanisław Czuczwar, czł. koresp. PAN
- prof. Stanisław Filipowicz, czł. rzecz. PAN
- prof. Paweł Rowiński, czł. koresp. PAN
-
 prof. Roman Słowiński, czł. rzecz. PAN
- prof. Romuald Zabielski, czł. koresp. PAN

Kanclerz

– mgr inż. Tadeusz Latała

Przedstawiciele Wydziałów

– prof. Andrzej Buko, czł. koresp. PAN - Wydział I PAN
– prof. Katarzyna Turnau, czł. koresp. PAN - Wydział II PAN
– prof. Roman Micnas, czł. rzecz. PAN - Wydział III PAN
– prof. Antoni Rogalski, czł. rzecz. PAN - Wydział IV PAN
– prof. Witold Rużyłło, czł. rzecz. PAN - Wydział V PAN

Prezesi Oddziałów

– prof. Grzegorz Węgrzyn, czł. koresp. PAN - Oddział PAN Gdańsk
– prof. Andrzej Więcek, czł. koresp. PAN - Oddział PAN Katowice
– prof. Andrzej Jajszczyk, czł. koresp. PAN - Oddział PAN Kraków
–                                                                                - Oddział PAN Lublin

– prof. Aleksander Welfe, czł. koresp. PAN - Oddział PAN Łódź
– prof. Mariusz Piskuła, czł. koresp. PAN - Oddział PAN Olsztyn-Białystok
– prof. Marek Świtoński, czł. koresp. PAN - Oddział PAN Poznań
– prof. Lechosław Latos-Grażyński, czł. rzecz. PAN - Oddział PAN Wrocław

Przewodniczący Rad Kuratorów

Przedstawiciel dyrektorów jednostek naukowych Akademii